Pomożemy wyszukać

Nr postępowania: MOPR-I.321.26.2021

Nr postępowania: MOPR-I.321.26.2021

Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz z dostawą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.(do pobrania format PDF 550 KB)


Nr sprawy: MOPR-I.321.26.2021

1. Zamawiający:

Miasto Poznań
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
NIP: 209-00-01-440

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości od 50.000 zł netto do 130.000 zł netto.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Zakup fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz z dostawą dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 • wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim będzie wykonywać przedmiot zamówienia,
 • wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021 i zaakceptował bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

W przypadku złożenia ofert niekompletnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta (za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie) do ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana jako najkorzystniejsza w procesie oceny ofert.

Oferty złożone po terminie, nie spełniające warunków udziału w postępowaniu oraz nieuzupełnione w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będą podlegały odrzuceniu.

5. Termin realizacji zamówienia:

 1. – IV kwartał 2021 r.
 2. 6. Opis sposobu obliczania ceny:
 3. a) w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
  b) wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. netto,
  c) wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + %VAT,
  d) ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).
 4. Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z dyspozycją art. 108a ustawy z dnia 22 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685).
 5. 7. Miejsce i termin składania ofert:
 6. Oferty należy złożyć:
  Papierowo, w zamkniętej kopercie, opisane jako: zapytanie ofertowe MOPR-I.321.26.2021 w: Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Dział Ekonomiczny ul. Cześnikowska 18b do dnia 04.11.2021 r., do godz. 1200 . Elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@mopr.poznan.pl – oferty ZASZYFROWANE (hasło do odszyfrowanie należy podać po terminie składania ofert samodzielnie lub na prośbę e-mail Zamawiającego: zamowienia@mopr.poznan.pl, do dnia 04.11.2021 r., do godz. 1200

Sekretariat czynny w godzinach: 7:30-15:00

O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

8. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) formularz cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,

8. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu:

Kryterium cena – max 100 pkt

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin / CO) x 100
gdzie:
– C – liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium cena,
– Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
– CO – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania:

Aneta Puszcz, e-mail: zamowienia@mopr.poznan.pl tel. (61) 878 17 24

Załączniki:

 1. Treść zapytania ofertowego (do pobrania format DOCX 29 KB)
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021 Formularz cenowy (do pobrania format DOCX 27 KB)
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021 Wzór arkusza oceny ofert (do pobrania format XLSX 12 KB)
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021 Opis przedmiotu zamówienia (do pobrania format DOCX 31 KB)
 5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.26.2021 Wykaz ilościowy aparatów telefonicznych (do pobrania format DOCX 27 KB)
 6. Wzór umowy, zakup fabrycznie nowych aparatów telefonicznych wraz z dostawą (do pobrania format DOCX 32 KB)
 7. Załącznik nr 1 do umowy – wykaz ilościowy aparatów telefonicznych (do pobrania format DOCX 27 KB)
 8. Załącznik nr 2 do umowy Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (do pobrania format DOCX 22 KB)
 1. * Zapytanie ofertowe zawiera wymagania podstawowe, które mogą zostać rozszerzone w zależności od rodzaju zamówienia
Przejdź do treści