Pomożemy wyszukać

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez nas działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie. Udzielając wsparcia w zakresie indywidualnych problemów kierujemy się  zasobami i możliwościami osoby lub rodziny. Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym Jej udziale oraz z poszanowaniem Jej prawa do samostanowienia.

Oferujemy wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów oraz usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Organizujemy zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajmujemy się również sprawami z zakresu potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeniami niepieniężnymi i pieniężnymi.

Skip to content