Pomożemy wyszukać

Programy EFS

Programy EFS

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
samorząd wilekopolski
logo unii europejskiej

1.1. Projekt FENIKS BIS

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Termin realizacji projektu: 31-03-2019 r. – 28-06-2021 r.

Realizator projektu: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Klub Integracji Społecznej

Cel projektu: zmniejszenie w okresie od 31.03.2019 r. do 28.06.2021 r. skali zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczanego przez 416 osób (312 kobiet i 104 mężczyzn) zamieszkujących w Poznaniu korzystających ze świadczeń pomocy społ.

Planowane efekty:

 • 416 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
 • 60 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
 • 416 z opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji
 • 416 osób realizujących kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym
 • 416 osób uzyskujących dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji
 • 167 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego objętych wsparciem
 • 42 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem

Wartość projektu: 4 032 423,43 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 427 559,92 zł

 

1.2. Projekt USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-03-2022 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska
 • Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel projektu: ułatwienie w latach 2019-2021 dostępu minimum 1702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności (w tym 500 osobo do usług opiekuńczych, 92 os osobom do specjalistycznych usług opiekuńczych, 110 os do wypożyczalni, 850 osobom do teleopieki, 150 osobom do usług asystenckich (w tym 56 do mieszania wspomaganego), 8 osobom do mieszania  chronionego, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach dziennego domu opieki medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki.

Planowane efekty:

 • 850 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi specjalistyczne i usługa teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki)
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi opiekuńcze)
 • 314 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, w tym 150 osób objętych usługami asystenckimi, 100 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej (wkład własny) oraz 64 osoby objęte usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi / usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (dzienny dom opieki medycznej)
 • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Wartość projektu: 18 722 310,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł

 

1.3. Projekt POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNANIA – EDYCJA II

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin realizacji projektu: 01-03-2020 r. – 28-02-2023 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA / Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
 • Partnerzy: Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Cel projektu: objęcie wsparciem 2405 osób (w tym 1442 kobiet i 963 mężczyzn), w tym minimum 500 rodzin biologicznych i 168 (85 kobiet; 83 mężczyzn) dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczny zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 10 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań mieszczących się na obszarze MOF Poznania oraz 89 osób (46 kobiet; 43 mężczyzn) prowadzących 50 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej, w okresie 03.2020-02.2023 w zakresie: utrzymania 25 etatów asystentów rodziny i utworzenia nowego 1 etatu AR, utrzymania 5 etatów dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, utrzymania 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora, 1/16 etatu mediatora, zaangażowania 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych, przeprowadzenia szkoleń, superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego (40 os.), przeprowadzenia min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne, terapia psychoedukacyjna dla niepełnosprawnych i ich opiekunów), przeprowadzenia usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (psycholog, diagnoza FAS, terapia uzależnień, diagnoza psycho – fizyczna, usługi dla dzieci z problemami zdrowotnymi i in.), utrzymania usług 2 rodzin wspierających i utworzenia 1 nowej RW.

Planowane efekty dotyczące Miasta Poznania (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA) dotyczą utrzymania dotychczasowych usług w ramach tzw. „trwałości” oraz wprowadzenia nowych usług:

 • 479 osób (285K; 194M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym na terenie Miasta Poznań (MOPR i CWR SWOBODA)
 • 100 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem asystenta rodziny (MOPR)
 • 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem asystenta rodziny (MOPR)
 • 1320 h usług specjalistycznych dla 55 dzieci z problemami zdrowotnymi (MOPR)
 • 50 diagnoz i 50 planów pomocy dziecku opracowanych we współpracy psychologa i pedagoga dla 50 dzieci (1 diagnoza = 36h) (MOPR)
 • 3 rodziny korzystające z usług specjalistycznych w postaci wsparcia rodziny wspierającej (MOPR)
 • 10 rodzin niezawodowych i 5 rodzin zawodowych (ok. 39 osób) objętych wsparciem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich (MOPR)
 • 30 rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (CWR SWOBODA)
 • 78 osób w rodzinach zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (CWR SWOBODA)
 • 137 osób (w tym ok. 88 dzieci) korzystających z usług specjalistycznych w postaci poradnictwa specjalistycznego, w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne, fizjoterapia, diagnostyka i terapia integracji sensorycznej, diagnostyka i terapia odruchów metodą S. Goddart-Blythe, diagnostyka i terapia integracji słuchowej metodą K. Johansena, diagnostyka FASD (dzieci z podejrzeniem płodowego zespołu alkoholowego), diagnostyka i terapia logopedyczna, konsultacja neurologiczna, konsultacja z dietetykiem (CWR SWOBODA)

Wartość projektu: 14 102 049,39 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 11 986 741,98 zł

 

1.4. Projekt FENIKS TRZECI

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Termin realizacji projektu: 29-06-2021 r. – 28-06-2023 r.

Realizator projektu: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Cel projektu: zmniejszenie w okresie od 29-06-2021 r. do 28-06-2023 r. skali zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczanym przez 421 osób (238 kobiet i 183 mężczyzn) zamieszkujących w Poznaniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Planowane efekty:

 • 421 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
 • 106 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
 • 421 z opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji
 • 421 osób realizujących kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym
 • 421 osób uzyskujących dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji
 • 136 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego objętych wsparciem
 • 43 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem
 • 42 osoby i/lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ

Wartość projektu: 4 123 715,06 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 505 157,80 zł

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE

___________________________________________________________________________________________

 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

2.1. Projekt TESTOWANIE MODELU WSPARCIA USAMODZIELNIANIA MŁODYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MOJA SPRAWA!

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Termin realizacji projektu: 01-06-2018 r. – 31-05-2021 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Na Tak
 • Partnerzy: Fundacja FISZUM, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ASOFT Sp. z o.o., Grupowa Praktyka Lekarska NOVA-MED S.C., Centermed Poznań Sp. z o.o.

Cel projektu: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-35 lat wypracowanego w Konkursie I etapu.

Planowane efekty:

 • 1 przetestowana innowacja społecznych w skali makro
 • 340 osób z zaburzeniami psychicznymi, u których nastąpiło zmniejszenie/obniżenie nasilenia monitorowanych objawów klinicznych przynajmniej o 30%
 • 260 osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-35 lat, u których o min. 30% zwiększy się poziom samodzielności w wymiarach Uczestnictwa społecznego i Aktywności
 • 520 osób z problemami psychicznymi w wieku 15-35 lat objętych kompleksowym wsparciem ZZO
 • 160 osób z problemami psychicznymi w wieku 15-35 lat uczestniczących w Programach Sygnaturowych
 • 160 osób z otoczenia pacjentów (rodzin, bliskich, osób z otoczenia kontaktowego) uczestniczących w Programach Sygnaturowych
 • 160 osób z problemami psychicznymi w wieku 15-35 lat korzystających z usług Zatrudnienia Wspomaganego
 • 50 osób (specjalistów, wolontariuszy) objętych działaniami edukacyjno-wdrożeniowymi w projekcie
 • 23 osoby objęte szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 1 utworzony Rejestr Pacjenta
 • 1 utworzona Platforma Edukacyjno-Koordynacyjna
 • 30 osób z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie

Wartość projektu: 4 483 492,33 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 348 987,57 zł

Przejdź do treści