Pomożemy wyszukać

Programy EFS

Programy EFS

fundusze europejskie
rzeczpospolita polska
samorząd wilekopolski
logo unii europejskiej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne

FENIKS BIS

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe
Termin realizacji projektu: 31-03-2019 r. – 30-03-2021 r.
Realizator projektu: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Klub Integracji Społecznej
Cel projektu: zmniejszenie w okresie od 31.03.2019 r. do 30.03.2021 r. skali zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczanego przez 416 osób (312 kobiet i 104 mężczyzn) zamieszkujących w Poznaniu korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Planowane efekty:

 • 416 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
 • 60 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
 • 416 z opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji
 • 416 osób realizujących kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym
 • 416 osób uzyskujących dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji
 • 167 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego objętych wsparciem
 • 42 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem

Wartość projektu: 4 032 423,43 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 427 559,92 zł

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Feniks BIS (do pobrania w formacie PDF 1150 KB)

USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-12-2021 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska
 • Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel projektu: ułatwienie w latach 2019-2021 dostępu minimum 1702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności (w tym 500 osobo do usług opiekuńczych, 92 os osobom do specjalistycznych usług opiekuńczych, 110 os do wypożyczalni, 850 osobom do teleopieki, 150 osobom do usług asystenckich (w tym 56 do mieszania wspomaganego), 8 osobom do mieszania  chronionego, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach dziennego domu opieki medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki.

Planowane efekty:

 • 850 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi specjalistyczne i usługa teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki)
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi opiekuńcze)
 • 314 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, w tym 150 osób objętych usługami asystenckimi, 100 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej (wkład własny) oraz 64 osoby objęte usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi / usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (dzienny dom opieki medycznej)
 • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Wartość projektu: 18 722 310,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł

Informacja o aktualnej liczbie miejsc świadczenia usług społecznych oferowanych w okresie trwałości projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (do pobrania w formacie PDF 313 KB)

 

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNANIA

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Termin realizacji projektu: 01-03-2017 r. – 29-02-2020 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” / Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
 • Partnerzy: Gmina Buk/Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Kleszczewo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Pobiedziska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społeczne w Rokietnicy, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Szamotuły/Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Fundacja „Dziecko w Centrum”

Cel projektu: poprawa w okresie 01.03.2017-29.02.2020r., dostępu do usług społecznych dla minimum 385 rodzin biologicznych i 70 dzieci z rodzin zastępczych (1600 osób, 927 kobiet i 673 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 13 Gmin Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, mieszczących się na obszarze MOF Poznania w zakresie: asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych poprzez utworzenie odpowiednio: 39; 5; 22 nowych miejsc świadczenia usług społecznych: 39 asystentów rodziny, 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 22 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie (w tym usług m. in. psychologa, mediatora) w wymiarze 27 033,5 godzin oraz ustanowienie 2 rodzin wspierających, a także wzrost jakości wsparcia dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób prowadzących rodziny zastępcze (60 osób, 31 kobiet i 29 mężczyzn) poprzez organizację 23 szkoleń i 27 superwizji pracy.

Planowane efekty (dotyczące Miasta Poznania):

 • 692 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym na terenie Miasta Poznań
 • 200 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem asystenta rodziny na terenie Miasta Poznań
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem asystenta rodziny na terenie Miasta Poznań
 • 30 rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Poznań
 • 78 osób w rodzinach zastępczych objętych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Poznań
 • 36 osób prowadzących rodziny zastępcze uczestniczące w superwizji pracy i szkoleniach na terenie Miasta Poznań
 • 90 godzin superwizji pracy dla osób prowadzących rodziny zastępcze na terenie Miasta Poznań
 • 64 godzin szkoleń dla osób prowadzących rodziny zastępcze na terenie Miasta Poznań
 • 406 osób korzystających z usług specjalistycznych w postaci poradnictwa specjalistycznego i rodzin wspierających na terenie Miasta Poznań
 • 6322,5 godziny usług specjalistycznych w postaci poradnictwa specjalistycznego na terenie Miasta Poznań
 • 12 rodzin korzystających z usług specjalistycznych w postaci wsparcia rodziny wspierającej na terenie Miasta Poznań
 • 2 nowoutworzonych etatów w ramach usług specjalistycznych w postaci poradnictwa specjalistycznego na terenie Miasta Poznania

Wartość projektu: 13 363 750,30 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 11 359 187,75 zł

Informacja o aktualnych działaniach oferowanych w okresie trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” (plik PDF do pobrania 38 KB)

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

TESTOWANIE MODELU WSPARCIA USAMODZIELNIANIA MŁODYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MOJA SPRAWA!

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Termin realizacji projektu: 01-03-2018 r. – 28-02-2021 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Na Tak
 • Partnerzy: Fundacja FISZUM, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ASOFT Sp. z o.o., Grupowa Praktyka Lekarska NOVA-MED S.C., Centermed Poznań Sp. z o.o.

Cel projektu: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat wypracowanego w Konkursie I etapu.

Planowane efekty:

 • 1 przetestowana innowacja społecznych w skali makro
 • 340 osób z zaburzeniami psychicznymi, u których nastąpiło zmniejszenie/obniżenie nasilenia monitorowanych objawów klinicznych przynajmniej o 30%
 • 260 osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-29 lat, u których o min. 30% zwiększy się poziom samodzielności w wymiarach Uczestnictwa społecznego i Aktywności
 • 520 osób z problemami psychicznymi w wieku 15-29 lat objętych kompleksowym wsparciem ZZO
 • 160 osób z problemami psychicznymi w wieku 15-29 lat uczestniczących w Programach Sygnaturowych
 • 160 osób z otoczenia pacjentów (rodzin, bliskich, osób z otoczenia kontaktowego) uczestniczących w Programach Sygnaturowych
 • 160 osób z problemami psychicznymi w wieku 15-29 lat korzystających z usług Zatrudnienia Wspomaganego
 • 50 osób (specjalistów, wolontariuszy) objętych działaniami edukacyjno-wdrożeniowymi w projekcie
 • 23 osoby objęte szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 1 utworzony Rejestr Pacjenta
 • 1 utworzona Platforma Edukacyjno-Koordynacyjna
 • 30 osób z niepełnosprawnością uczestniczących w projekcie

Wartość projektu: 4 893 037,13 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 746 246,01 zł

 

 

 

Przejdź do treści