Pomożemy wyszukać

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności 2021 (do pobrania format PDF 564 KB)


Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systuy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Zgodność z prawu polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
 • Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systuu lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,

jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Bogna Kisiel, adres poczty elektronicznej dostepnosc@mopr.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 646 33 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Dostępność architektoniczna:

CENTRALA
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań,

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: parter bez ograniczeń, piętro – schody

FILIA JEŻYCE
DZIAŁ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
SEKCJA DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SEKCJA DS. DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: winda

Filia GRUNWALD
DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO
Matejki 50, 60-770 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: winda

FILIA NOWE MIASTO
os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: ograniczony

FILIA STARE MIASTO
ul. Kościuszki 103, 61-717 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: ograniczony

FILIA WILDA
ul. Opolska 58, 61-433 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: winda

DZIAŁ POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM
SEKCJA DS. DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Gronowa 22/parter, 61-655 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: podnośnik

 


 

Skip to content