Pomożemy wyszukać

Działania informacyjne

Działania informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizując Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, przedstawia poniżej informacje o zadaniach oraz o ich dofinansowaniu z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: „Korpus Wsparcia Seniora”

Rodzaj dotacji budżetowej:

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wartość dofinansowania: 430 000,00 zł

Wartość całkowita: 430 000,00 zł

Opis projektu:

Celami programu są:

  1. zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Miasta Poznania, wpisujących się we wskazane w programie obszary

plakat

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 9 320 375 zł na 2022 r.

Wartość całkowita: 14 383 295 ,00 zł na 2022 r.

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków

plakat informacyjny posiłu

znak fagi polskiej i godło polskie

Rodzaj dotacji budżetowej: zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet na 2022 rok: 13 319 122,00 zł

Opis zadania:

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

 1. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
  1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
  2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
  4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami

Realizowane zadania:

 • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
 • Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych),
 • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Aktywny Samorząd

Rodzaj dotacji budżetowej:  program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet programu na 2022 rok: 1 872 057,00 zł

Opis programu:

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program składa się z dwóch modułów:

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, (dofinansowanie lub refundacja), w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Moduł II

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne);
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Wyrównywanie różnic między regionami III

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet programu: 80 034,00 zł

Opis programu:

Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.

Program wyrównywania różnic między regionami III realizowany jest przez MOPR w obszarze D.

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym /osobowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Wsparciem objętych zostanie 45 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Koniczynka”.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Zajęcia klubowe w WTZ

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet programu: 120 109,50 zł

Opis programu:

W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

W programie uczestniczą trzy poznańskie WTZ: Amikus, Krzemień i Przyjaciele

Program: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet programu: 15 375,00 zł

Opis programu:

Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Zasady programu przewidują pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Skip to content