Pomożemy wyszukać

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  1. rodzinnej;
  2. instytucjonalnej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje:

  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • w przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka (o zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd).
Przejdź do treści