Pomożemy wyszukać

Usamodzielniający się wychowankowie

Usamodzielniający się wychowankowie

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.
Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

 1. uczy się:
  a) w szkole,
  b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  c) w uczelni,
  d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowegolub
 2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  a) w szkole,
  b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  c) w uczelni,
  d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Skip to content