Pomożemy wyszukać

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek ( druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
 • oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność ( do wglądu)
 • dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok z uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami)
 3. Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej. (do pobrania format PDF 270 KB)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny   mogą otrzymać osoby, które:

 1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
 2. posiadają średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 3. wymagają prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych,

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców przed podpisaniem umowy.

Skip to content