Pomożemy wyszukać

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dt. podmiotów

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dt. podmiotów

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

– pisemny wniosek ( druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są  składane do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
  2. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2015 r. poz.926 z późniejszymi zmianami )

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny   mogą ubiegać się podmioty, które:

  1. prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców     przed podpisaniem umowy.

 

 

Przejdź do treści