Pomożemy wyszukać

Dofinansowanie do organizacji Sportu Turystyki I Rekreacji

Dofinansowanie do organizacji Sportu Turystyki I Rekreacji

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek ( druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski są składane do 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
  2. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z dnia 30 czerwca 2015 r. poz.926 z późniejszymi zmianami )

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji   mogą otrzymać podmioty, które:

  1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku ,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania ,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców  przed podpisaniem umowy.

 

Zadaj pytanie

View more
Skip to content