Zapytania aktualne

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYŁONIENIA OSÓB DO POMOCY PRZY SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH z terminu składania ofert 
do 06.03.2018 r.

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Norwiada, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  1/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Mariusz Skrzypczak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 05.03.2018 r.
Cena : 16,50 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Sadowej, opiekującej się 3 dzieckiem (nr postępowania:  2/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Michał Duszyński
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 05.03.2018 r.
Cena : 17,00 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Pilickiej, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  3/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Anna Szostak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 06.03.2018 r.
Cena : 14,00 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Piekary, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  4/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie nierozstrzygnięte- brak złożonych ofert

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Sokolnikach Gwiazdowskich, przy ul. Sokolnickiej, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  5/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
  – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Piotr Szyc
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 06.03.2018 r.
Cena : 13,00 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Chełmońskiego, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania: 6/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Justyna Starczewska
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 02.03.2018 r.
Cena : 17,00 zł/h 


POSTĘPOWANIE: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 z 16 lutego 2018 r.

TREŚĆ:

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zapisami art. 57 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z póź. zm.)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zadań:

Zakres prac świadczonych przez Wykonawcę usługi obejmuje:

Zakres czynności gospodarczych, m.in.:

 • Pomoc w dokonywaniu zakupów- żywność, środki czystości, leki, itp.
 • Pomoc w utrzymaniu czystości w domu
 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków

Zakres czynności opiekuńczych, m.in.:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji  i nauce
 • Pomoc w pielęgnacji dzieci (np.: przewijanie, kąpiel)
 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom (np.: wspólna zabawa, wyjście na rower, rolki, do kina)

Szczegółowy miesięczny plan zajęć związanych z realizacją usługi będzie ustalany indywidualnie w porozumieniu pomiędzy Wykonawcą, a Odbiorcą usługi, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rodziny objętej wsparciem.


ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie podejmował działania w zakresie czynności zgodnie z zasadami określonymi w treści umowy zlecenia, której wzór znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Wykonanie usługi udokumentowane będzie w formie ewidencji godzin pracy wypełnianej przez Wykonawcę i potwierdzanej przez Odbiorcę usługi na koniec każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa. Wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć każda osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie posiada powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania oraz świadczenia usługi. 


DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 • oświadczenie  braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4)


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 • Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym dla wybranej oferty przez OFERENTA (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym). 
 • Oferta musi być podpisana przez Oferenta.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem „ Oferta –osoba do pomocy” oraz numerem postępowania.


MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADNIA OFERTY
1.       Oferty w wersji papierowej należy doręczyć do siedziby Zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań do dnia 06.03.2018 r. do godziny 15:30

2.       Oferty w wersji papierowej można przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań do dnia 06.03.2018 r. O dacie wpływu oferty decyduje data nadania.  

3.       Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
mopr@mopr.poznan.pl  zamieszczając 
w temacie wiadomości numer zapytania oraz przedmiot zamówienia

do dnia 06.03.2018 r. Podpisany przez Oferenta formularz ofertowy wraz z
załącznikami należy przesłać w formie skanu.

Ocena ofert nastąpi w dniach 08.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 26.02.2018 r. na stronie:
www.bazakonkurencyjności
raz na stronie Zamawiającego

Oferty, które spłyną po terminie będą odrzucone.

zapytanie_ofertowe_1_2018
zapytanie_ofertowe_2_2018
zapytanie_ofertowe_3_2018
zapytanie_ofertowe_4_2018
zapytanie_ofertowe_5_2018
zapytanie_ofertowe_6_2018
formularz_ofertowy_nr_1_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_2_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_3_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_4_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_5_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_6_2018_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_zal_2
mopr_osoby_do_pomocy_zal_3
mopr_osoby_do_pomocy_zal_4
mopr_osoby_do_pomocy_zal_5
mopr_osoby_do_pomocy_zal_6

———————————————————————————————————————————————————————————-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych  pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Arkusz oceny sp
Załącznik nr 1 sp
Załącznik nr 2 sp

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych dla kierowników zespołów pracowników socjalnych i kierowników wsparcia specjalistycznego  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych  dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zapytania po terminie składania ofert

Zapytania rozstrzygnięte

Archiwum

Przedłużenie zapytania ofertowego na osoby pomocowe. 

ZMIANA POLEGAJĄCA NA:

 • Przedłużeniu czasu składnia ofert na wyłonienie osoby do pomocy do 17.10.2017 r.
 • Zmiany czasu dokonywania oceny ofert na 18-20.10.2017
 • Rezygnacji z wymogu nieprzekraczania 276 h zaangażowania w projekcie
 • Usunięcie załącznika nr 4
 • Zmiany treści zapytania ofertowego nr 6/2017

W załączeniu treść zapytań ofertowych wraz z wymaganymi załącznikami.

mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zapytanie
Zał. 2-3 oraz 5-7

—————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu,


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań
 
2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zapisami art. 57 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”,
nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
szczegóły dotyczące oferty dla osoby pomocowej znajdują się w przesłanych załącznikach.
 

mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_2_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_2_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_3_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_3_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_4_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_4_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_6_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_6_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_10_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_10_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_11_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_11_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zapytanie
opr_osoby_do_pomocy_pos_13_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_13_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_15_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_15_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_16_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_16_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_17_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_17_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_20_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_20_zapytanie

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA:

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Gorzkim Polu, przy ul. Starych Wierzb, opiekującej się 2 dzieci (nr postępowania:  21/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Beata Jakusik
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 02.11.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Beata Jakusik

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Żelaznej, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  24/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Hanna Tomalak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 02.11.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Hanna Tomalak

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  27/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Ewa Karczewska
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 03.11.2017 r.
Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Ewa Karczewska

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Morasko, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  28/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Barbara Woźniak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 03.11.2017 r. data nadania oferty, data wpływu do Zamawiającego 06.11.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Barbara Woźniak

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Katalońskiej, opiekującej się 4 dzieci (nr postępowania: 33/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Paulina Tanak-Bryll
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 03.11.2017 r..

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Paulina Tonak-Bryll

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. Piastowskim, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  36/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Hanna Matuszek
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 02.11.2017 r..
Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Hanna Matuszek

 •  Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. Jana III Sobieskiego, opiekującej się 1 dzieckiem. (nr postępowania 19/2017 )

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Beata Nyczak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 16.10.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Barbara Woźniak
2.    Beata Nyczak

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Biskupińskiej, opiekującej się 2 dzieci. (nr postępowania:  08/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Wiktoria Wisna
ochrona danych OSOBOWYCH
Data wpływu oferty: 09.10.2017 r.
Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Wiktoria Wisna

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. B. Chrobrego, opiekującej się 1 dzieckiem. (nr postępowania:  05/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Arkadiusz Bardoń
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 09.10.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Arkadiusz Bardoń

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. Armii Krajowej, opiekującej się 1 dzieckiem. (nr postępowania:  01/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Natalia Milcarz
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 09.10.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Natalia Mielcarz

——————————————————————————————————————————————–
 

W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych,
na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2018 dla MOPR w Poznaniu

Nr sprawy MOPR-XV.2100.21.2017

Informujemy, że wygrała firma CELLPOL z Poznania.

———————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2018r.

 

Nr sprawy: MOPR-I.321.17.2017

 

 1.  

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości od 14.000 do 30.000 euro, podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2018r.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

2.Wykonawca każdorazowo dokona wyceny leków na podstawie dostarczonej recepty

3.Wykonawca musi posiadać minimum

                      – 2 apteki na terenie obszaru nr 1

                      – 2 apteki na terenie obszaru nr 2

                      – 1 aptekę na terenie obszaru nr 3

                     Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.12.2018r. od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 02.01.2018r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
 • wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. netto,
 • wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto
 • ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach   ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w: sekretariacie MOPR ul. Cześnikowska 18

      nie później niż do dnia 08.12.2017r. do godz. 10.00

      Sekretariat czynny w godzinach: 7.30-15.00

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,

 

 

 1. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu:

 

Po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oferta będzie podlegała ocenie wg. następujących kryteriów:

– cena

– każda dodatkowa apteka na terenie miasta Poznania

– godziny otwarcia

– apteki dostępne dla osób niepełnosprawnych

– termin płatności.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie

procedury postępowania: 

 

Agata Ziętek  e-mail: agata_zietek@mopr.poznan.pl

                                            

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – treść
zał. nr 1 – Formularz ofertowy
zał. nr 1 do Formularza ofertowego- Cennik leków obowiązujacy na dzień złożenia oferty
zał. nr 2 – Obszary realizacji zleceń do aptek
zał. nr 3 – Pełnomocnictwo
zał. nr 5 – Wzór arkusza oceny oferty
zał. nr 4 – Wzór umowy

Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego do nowego Operatora oraz internetu mobilnego
dla MOPR w Poznaniu.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.09.2017

 

Nr sprawy: MOPR-I.321.09.2017

 1.  

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, podstawa prawna –
art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego do nowego Operatora oraz internetu mobilnego dla MOPR w Poznaniu.

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I – świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych ,przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego do nowego Operatora.

 

Część II – świadczenie usług internetu mobilnego przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów mobilnych.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do Zapytania  ofertowego.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 • wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakimbędzie wykonywać przedmiot zamówienia,
 • wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowegonr MOPR-I.321.09.2017 i zaakceptował bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dostarczenie do używania najpóźniej w terminie określonym w ofercie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora, aktywnych kart wraz urządzeniami będącymi przedmiotem postępowania.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
 • wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jednostkowa netto,
 • wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto
 • ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ().

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,

ul. Cześnikowska 18, nie później niż do dnia 28.07.2017r. do godz. 13.00.

      Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,
 • przedłożony wzór umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

 

 1. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza (zał. nr 3 do zapytania ofertowego) i katalogu:

 

 Część I

1 cena

2 czas reakcji serwisowej

3 termin dostawy

4 zagwarantowany opiekun klienta biznesowego

5 aparaty telefoniczne na 2 karty sim

 

Część II

1 cena

2 czas reakcji serwisowej

3 termin dostawy

4 zagwarantowany opiekun klienta biznesowego

5 gwarancja

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania: 

Katarzyna Grylewicz tel:61 8 609 904 e-mail: katarzyna­_­grylewicz@mopr.poznan.pl

          

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 20.07.2017 – treść

zał. nr 1 do zapytania ofertowego 20.07.2017

zał. nr 2 do zapytania ofertowego 20.07.2017

zał. nr 3 do zapytania ofertowego 20.07.2017

——————————————————-

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.09.2017

Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej Nr sprawy MOPR-I.321.09.2017

 

 

Poznań, dnia 12.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące „przygotowania i dostarczania gorącego posiłku klientom MOPR

w okresie lipiec – grudzień 2017r

      Nr sprawy: MOPR-I.321.07.2017

 

 

 1.  

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest poniżej 30 000 euro.

Podstawa prawna – art.4 pkt.8 w związku z art. 6a  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z późn. zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie jednego gorącego posiłku klientom MOPR w okresie lipiec – grudzień 2017r.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do Zapytania

      ofertowego.

 

Wymogi dotyczące przedmiotu  zamówienia:

-wykonawca  ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

     

 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych  w przepisach o podatku VAT).

 

 • cena jednego posiłku z dowozem + podatek VAT = cena brutto jednego posiłku
 • cena brutto jednego posiłku x 9846szt = cena ostateczna

      

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w:  SEKRETARIAT  MOPR w Poznaniu ul. Cześnikowska 18

      nie później niż do dnia 23.06.2017r do godz. 12.00

      Sekretariat czynny w godzinach: 7.30 – 15.00

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów.
 • wypełniony formularz ofertowy
 • oświadczenie o ilości wykonanych usług
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert,

 

 1. Wykaz kryteriów jakie musi spełniać oferta wg arkusza i katalogu

 

 • cena
 • ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę
 • ilość wykonanych usług (doświadczenie)
 • użycie do przewozu samochodów
 • staż działalności na rynku

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Zamawiającym, w zakresie:

procedury postępowania: 

Ewa Garbarczyk Malecha

       e-mail: ewa_garbarczyk@mopr.poznan.pl

 

 1. Oferent, który uzyska najlepszą ocenę (liczoną w punktach) zostanie wybrany do realizacji

            zamówienia.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez podania

           przyczyny na  każdym jego etapie.

                                                                                                                                

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe – treść

1. Formularz ofertowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy

4. Wykaz kryteriów oceny ofert

5. Wzór pełnomocnictwa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Poznań, dnia 29.03.2017 r.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania

ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

ogłasza

postępowanie ofertowe

 

dotyczące wyboru podmiotu do wykonywania usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami. Warunki uczestnictwa określa „zaproszenie do składania ofert” , dostępne  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań – pok. 34, w godzinach  8.00 – 15.00.  oraz na stronie internetowej MOPR: www.mopr.poznan.pl

 

Termin składania ofert upływa 07  kwietnia 2017 r. godz. 10.00

Treść ogłoszenia

zaproszenie_ .2017

oświadczenie 2017

Wzór umowy_.2017

załącznik nr 1 i 2 do umowy_ 03.2017

Protokół zadawczo-odbiorczy

 

Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi cz.2

 

Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty

20.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  w 2017r.

 

Nr sprawy: MOPR.I-321.05.2017

OGLOSZENIE

zapytanie ofertowe

zal. nr 1 – Formularz ofertowy

zał nr 1 do formularza ofertowego -Cennik leków obowiazujacy na dzień zlożenia oferty

zal. nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

zał.nr4 do zap. ofertowego- wzor arkusza oceny oferty

zal 1 do wzoru umowy – wzór zlecenia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

27.02.2017

W wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego usługi dzierżawy 35 urządzeń laserowych wielofunkcyjnych dla MOPR w Poznaniu wygrała firma CELLPOL SERWIS KSERO M.G. Ławniczek s.c


23.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  w 2017r.

 

Nr sprawy: MOPR.I-321.01.2017

 

zapytanie ofertowe

zal nr 1 – Formularz ofertowy

zal nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

zal 1 do wzoru umowy – wzór zlecenia

Przykładowa lista leków i materiałów opatrunkowych

zał nr4 do zap ofertowego- wzor arkusza oceny oferty

zał nr4 do zap ofertowego- wzor arkusza oceny oferty (2)

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Poznań 28.11.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  na okres jednego roku  od 01.01.2017r do 31.12.2017r

Nr sprawy: MOPR.I-321.12.2016

zapytanie-ofertowe

zal-nr-1-formularz-ofertowy

zal-nr-2-do-zapytania-ofertowego-wzor-umowy

zal-1-do-wzoru-umowy-wzor-zlecenia

zal-nr-1-do-formularza-ofertowego-cennik-lekow-obowiazujacy-na-dzien-zlozenia-oferty

zal-nr4-do-zap-ofertowego-wzor-arkusza-oceny-oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty-odstapienie.

 

Poznań, 20.12.2016

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

(zamówienie na wynajem pomieszczeń biurowych i socjalnych dla urządzenia oraz prowadzenia Zintegrowanego Centrum Opieki na okres: 01.01.2017 do 31.12.2018 roku w Poznaniu)

 

Kod CPV – 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław

NIP 556-145-11-16

REGON: 091373061

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasada konkurencyjności zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym i kuchennym realizowana w ramach projektu Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (warunkiem realizacji umowy będzie podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 przez Lidera projektu)wg. kryteriów:

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(niespełnienie wszystkich poniższych warunków łącznie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty)

 

2.1. Okres najmu: od 01.01.2017 do dnia 31.12.2018 roku

 

 1. Lokalizacja: lokal winien znajdować się w ścisłym centrum w odległości nie większej niż 500 metrów od siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Flandria" w Poznaniu, która to siedziba znajduje się pod adresem: przy ul. Św. Marcin 58/64, Poznań oraz biura projektu, które będzie się mieściło pod tym samym adresem; ponadto w optymalnym miejscu pod względem skomunikowania tj. znajdować się w niedalekiej odległości od połączeń autobusowych/tramwajowych w mieście Poznaniu (woj. wielkopolskie) w pobliżu winny znajdować się ogólnodostępne miejsca parkingowe

 

             Zamawiający podjął decyzję o ograniczeniu przedmiotu zamówienia z uwagi na następujące szczególne okoliczności:

 

– usytuowanie siedziby Zintegrowanego Centrum Opieki w bliskiej odległości od siedziby Stowarzyszenia w Poznaniu oraz biura projektu zapewni potencjalnym beneficjentom projektu łatwy dostęp do informacji o realizowanym projekcie oraz do usług Zintegrowanego Centrum Opieki świadczonych w jego siedzibie

 

– usytuowanie siedziby Zintegrowanego Centrum Opieki w bliskiej odległości od siedziby Stowarzyszenia w Poznaniu oraz biura projektu ułatwi współpracę pomiędzy pracownikami merytorycznymi projektu a pozostałymi pracownikami i kadrą zarządzającą Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”,

 

-usytuowanie siedziby Zintegrowanego Centrum Opieki w bliskiej odległości od siedziby Stowarzyszenia w Poznaniu oraz biura projektu przyspieszy i uprości przepływ informacji i dokumentów między pracownikami merytorycznymi projektu a  pozostałymi pracownikami i kadrą zarządzającą Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”,

 

– usytuowanie siedziby Zintegrowanego Centrum Opieki w bliskiej odległości od siedziby Stowarzyszenia w Poznaniu oraz biura projektu zapewni łatwy dostęp do dokumentacji księgowej, kadrowej i innej dokumentacji Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”,"

 

2.3. Wymagania dotyczące lokalu oraz obsługi wynajmu:

 

a) Pomieszczenia biurowe o łącznej pow. pomiędzy 190 m2 a 220 m2

b) Wyposażenie lokali

 • wyodrębnione pomieszczenie szatni z szafkami zamykanymi na klucz
 • wyodrębnione pomieszczenie kuchenne wyposażone w lodówkę, kuchenkę mikrofalową oraz czajnik
 • możliwość aranżacji powierzchni – wstawienie dodatkowych ścianek działowych
 • minimalna ilość gniazdek elektrycznych – 20 szt., minimalna ilość gniazdek DATA- 5 szt.
 • dostęp do lokalu możliwy przez całą dobę w każdy dzień tygodnia
 • lokal objęty całodobową ochroną fizyczną i/lub monitoringiem

 

2.4. Warunki lokalowe – techniczne:

 

 • dostęp do mediów (prąd, woda)
 • dostęp do internetu – światłowód
 • dostęp do toalety
 • dostęp do ciągów komunikacyjnych
 • zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne
 • dpowiednia temperatura uniezależniona od pory roku
 • brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenia socjalne z zapleczem kuchennym
 • w przypadku lokalu położonego powyżej lub poniżej parteru winda – przystosowana również do przewozu osób niepełnosprawnych

 

3.      W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową –

 • oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem na cele niniejszej umowy
 • opis nieruchomości w której znajdują się oferowane lokale: adres, opis kondygnacji
 • rzut oferowanych pomieszczeń

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany lokalu w okresie objętym ofertą.

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ponosi oferent przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową brutto za najem w przeliczeniu na miesiąc.

7.  Zamawiający nie dopuszcza zmian umowy w okresie jej trwania  innych niż zmiany uwzględnione we wzorze umowy najmu stanowiącej Załącznik do niniejszego zapytania.

     

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 01.01.2017 do 31.12. 2018.

 

V. OCENA OFEERTY

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Cena brutto – 100% [co stanowi 100 pkt]

 

 

Cb = [Cm /Cf] x 100

 

gdzie:

 

Cm – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cf. – cena wg formularza oferty badanej,

Cb – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

 

Liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto stanowią  ocenę końcową oferty. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny  bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 

VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Umowy faktycznie zamówiony i prawidłowo wykonany, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 2. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto zryczałtowane, miesięczne.
 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie, za dany miesiąc, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

– złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem

wymaganych dokumentów.

– przedłoży podpisany wzór umowy stanowiący załącznik numer  2 do niniejszej oferty

– Spełnia warunki udziału w postępowaniu (określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawarte w punkcie 2, podpunkty 2.1-2.4)

– Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w

szczególności na

a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany podpisać oświadczenie o braku ww. powiązań. Oświadczenie to w załączniku nr 1 do oferty

 

VIII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

                Oferta powinna być:

                – opatrzona pieczątką firmową,

                – posiadać datę sporządzenia,

                – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                – podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty powinien zostać założony aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.            Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  a.basinska@flandria.pl [skan z podpisem], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” , ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław, do dnia: 28 grudnia 2016 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 01/ 2016 – Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania nie otwierać do godz. 9.00 do dnia 28  grudnia 2016 roku.

 1. Ocena ofertzostaniedokonanaw dniu 30 grudnia 2016 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 20.12.2016 na stronie: www.flandria.pl oraz na stronie www.mopr.poznan.pl.

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej  oraz powiadomi oferentów. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę o świadczeniu usługi w treści zgodnym z załączonym do oferty wzorem.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

Wzór umowy  zamawiający dostarczy wykonawcy zaraz po wyłonieniu ofert.

 

XI KONTAKT:

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Basińska pod nr telefonu (0048) 664 999 882 oraz adresem email: a.basinska@flandria.pl

 

 

XII UWAGI KOŃCOWE:

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” do zawarcia umowy. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”  może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Oferta wraz z Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 2 –  Wzór umowy najmu

 

 

 

 

 

 


Poznań 20.12.2016

Agnieszka Basińska

Z-ca Dyrektora ds. Koordynacji Regionów

 

Zapytanie oferowe_01_2016

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01_2016_OFERTA

ZAŁĄCZNIK 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01_2016_WZÓR UMOWY NAJMU

 

ogłoszenie

UZASADNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01_2016

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

dla MOPR w Poznaniu

Nr sprawy: MOPR-I.321.05.2016

 

Zamawiający.

1.   Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest poniżej 30 000 euro.

Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907,984,1047,1473 oraz 2014r. poz.423)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Poznaniu:

 • Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy, zamontowaną windę hydrauliczną do podnoszenia wózka inwalidzkiego. Samochód musi być zgodny z minimum z normą EURO 5 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.
 • Dostawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości wydania samochodu z 4 dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie samochodu zostanie przeprowadzone na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru umowy, w siedzibie Zamawiającego.
 • Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości producenta oferowanego samochodu:

   

   

   

   

   

   

  24 miesiące gwarancji jakości na części mechaniczne,

  • 3 lata gwarancji jakości na powłoki lakiernicze,
  • 60 miesięcy gwarancji jakości na perforację elementów nadwozia,
 • Zamawiający wymaga od Dostawcy wskazania, co najmniej jednej Stacji Obsługi realizującej gwarancję na terenie m. Poznania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

 

Wymogi dotyczące przedmiotu  zamówienia:

-wykonawca  ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Liczony w tygodniach od podpisania umowy, zgodnie z przedstawioną ofertą, nie dłużej niż do 15.08.2016 r.

 

5. Opis sposobu obliczania ceny:

 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
 • wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto
 • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
  (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w:  sekretariacie  MOPR w Poznaniu

nie później niż do dnia 14.04.2016r do godz. 11.00 lub na adres e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

      Sekretariat czynny w godzinach: poniedziałek – piątek od godz.7.30 do godz. 14.30.

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej opisanej kopercie „Dostawa jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”)

 

7. Wykaz wymaganych dokumentów.

 • Oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do złożenia oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

8.  Wykaz kryteriów jakie spełnia oferta:

 1. Cena
 2. Gwarancja:
 • na części mechaniczne bez limitu kilometrów (podawana w miesiącach),
 • na perforację nadwozia (podawana w latach),
 • na powłokę lakierniczą (podana w miesiącach).
 1. Czas reakcji serwisowej (liczony w godzinach od dostarczenia samochodu do wskazanego serwisu)
 2. Pośrednictwo przy rejestracji w cenie zakupu (tak/nie)
 3. Termin dostawy (liczony w tygodniach od podpisania umowy)

9. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania: 

Agata Ziętek, tel.: 61 8 609 904, e-mail: agata_zietek@mopr.poznan.pl

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

                                                                                                     

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 

Zapytanie ofertowe (treść zapytania)-po zmianie

Zapytanie ofertowe (treść zapytania)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Pełnomocnictwo do złożenia oferty

WZÓR umowy na zakup i dostawę samochodu do przewodu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Protokół zadawczo-odbiorczy

Odpowiedź na pytania do ogłoszenia na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR 2016r

 

Zawiadomienie w sprawie unieważnienia postępowania nr MOPR-I.321.05.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Poznaniu

Nr sprawy: MOPR-I.321.02.2016

1. Zamawiający.

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest poniżej 30 000 euro.

Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.907,984,1047,1473 oraz 2014r. poz.423)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Poznaniu:

 1. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy, zamontowaną windę hydrauliczną do podnoszenia wózka inwalidzkiego. Samochód musi być zgodny z minimum z normą EURO 5 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.
 2. Dostawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o gotowości wydania samochodu z 4 dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie samochodu  zostanie przeprowadzone na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 3 do wzoru umowy, w siedzibie Zamawiającego.
 3. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości producenta oferowanego samochodu:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 24 miesiące gwarancji jakości na części mechaniczne,
  • 36 miesięcy gwarancji jakości na powłoki lakiernicze,
  • 60 miesięcy gwarancji jakości na perforację elementów nadwozia,
 4. Zamawiający wymaga od Dostawcy wskazania, co najmniej jednej Stacji Obsługi realizującej gwarancję na terenie m. Poznania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do wzoru umowy.

 

Wymogi dotyczące przedmiotu  zamówienia:

-wykonawca  ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

4. Termin realizacji zamówienia:

Liczony w tygodniach od podpisania umowy, zgodnie z przedstawioną ofertą, nie dłużej niż do 30.06.2016 r.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty, 
 2. wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + %VAT,
 3. cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
        (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w:  sekretariacie  MOPR w Poznaniu

nie później niż do dnia 04.03.2016r do godz. 11.30 lub na adres e-mail: mopr@mopr.poznan.pl

      Sekretariat czynny w godzinach: poniedziałek – piątek od godz.7.30 do godz. 14.30.

Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej opisanej kopercie „Dostawa jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”)

7. Wykaz wymaganych dokumentów.

 1. Oferta  wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. Jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do skłożenia oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 4. Wykaz kryteriów jakie spełnia oferta:
 1. Cena
 2. Gwarancja:
 1. na części mechaniczne bez limitu kilometrów (podawana w miesiącach),
 2. na perforację nadwozia (podawana w latach),
 3. na powłokę lakierniczą (podana w miesiącach).
 1. Czas reakcji serwisowej (liczony w godzinach od dostarczenia samochodu do wskazanego serwisu)
 2. Pośrednictwo przy rejestracji w cenie zakupu (tak/nie)
 3. Termin dostawy (liczony w tygodniach od podpisania umowy)

 

8. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania: 

Marek Stachowiak, tel.: 61 8 609 904, e-mail: marek_stachowiak@mopr.poznan.pl

Ewa Garbarczyk-Malecha, tel.: 61 8 609 904, e-mail: ewa_garbarczyk@mopr.poznan.pl

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe (treść zapytania)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Pełnomocnictwo do złożenia oferty

WZÓR umowy na zakup i dostawę samochodu do przewodu osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Protokół zadawczo-odbiorczy

Odpowiedź 1 na pytania do ogłoszenia na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR 2016r

Odpowiedź 2 na pytania do ogłoszenia na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR 2016r

 

Zawiadomienie w sprawie odrzucenia oferty na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR 2016r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  na okres jednego roku  od 01.01.2016r do 31.12.2016r.

Nr sprawy: MOPR.I-321.20.2015

zapytanie ofertowe
zal. nr 1 – Formularz ofertowy
zał nr 1 do formularza ofertowego -Cennik leków obowiazujacy na dzień zlożenia oferty
zal. nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy apteka 2015r
zal 1 do wzoru umowy – wzór zlecenia
zał.nr4 do zap. ofertowego- wzor arkusza oceny oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty-APTEKI –

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych ,przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego  oraz internetu  mobilnego dla MOPR w Poznaniu.

Nr sprawy: MOPR.I-2100.21.2015

Zapytanie ofertowe
zał.nr 1 do zapytania ofertowego
zal. nr 2 do zapytania ofertowego
zał. nr 4 wzór arkusza oceny oferty
 

Ptytania ORANGE dotyczące zapytania ofertowego

Odpowiedzi na pytania ORANGE

Pkt 1.
W pkt 10 zapytania ofertowego mowa jest o zakupie trzech modemów z kartami sim w cenie zagwarantowanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

Pkt 2.
Załącznik 1 pkt 1.b)

Tak, należy rozumieć, że MOPR oczekuje pokrycia kar umownych związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umów.

Tak jak zostało uzgodnione podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej proszę o przygotowanie oferty w dwóch wariantach: jednej uwzględniającej pokrycie kar umownych oraz drugą nie uwzględniającą kar umownych (przy założeniu przeniesienia numerów zawartych w umowach, które trwają, dopiero po ich wygaśnięciu z zapewnieniem jednoczesnego terminu zakończenia trwania wszystkich umów na przeniesione numery w jednym terminie).

Pkt 3.
MOPR w Poznaniu pozostawia brzmienie załącznika nr 1 pkt 2.a) bez zmian.

Pkt 4.
MOPR w Poznaniu pozostawia brzmienie załącznika nr 1 pkt 2.b) bez zmian.

Pkt 5.
Załącznik nr 1 pkt 9

MOPR w Poznaniu oczekuje pokrycia kar umownych związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umów.

Tak jak zostało uzgodnione podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej proszę o przygotowanie oferty w dwóch wariantach: jednej uwzględniającej pokrycie kar umownych oraz drugą nie uwzględniającą kar umownych (przy założeniu przeniesienia numerów zawartych w umowach, które trwają, dopiero po ich wygaśnięciu z zapewnieniem jednoczesnego terminu zakończenia trwania wszystkich umów na przeniesione numery w jednym terminie).

Jednocześnie MOPR w Poznaniu informuje, że termin złożenia ofert ulega wydłużeniu do dnia 20.07.2015 r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

TREŚĆ OGŁOSZENIA o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy
 


Pełnomocnik

Prezydenta Miasta Poznanias. Osób Niepełnosprawnych
ogłasza
postępowanie ofertowe

dotyczące wyboru podmiotu do wykonywania usługi przewozu osób niepełnosprawnych. Warunki uczestnictwa określa „zaproszenie do składania ofert” , dostępne  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań – pok. 34, w godzinach  8.00 – 15.00.  oraz na stronie internetowej MOPR: www.mopr.poznan.pl

Termin składania ofert upływa 13  kwietnia 2015 r. godz. 10.00

Treść ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert
Oświadczenie
Wzór umowy
Załącznik nr 1 i 2 do umowy
Protokół zadawczo-odbiorczy
 


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  ogłasza postępowanie w trybie zapytani ofertowego na dostawę artykułów biurowych dla MOPR w Poznaniu w roku 2015

Nr sprawy: MOPR-I.321.04.2015

Oferty należy złożyć w: SEKRETARIAT  MOPR w Poznaniu
nie później niż do dnia 08.04.2015r do godz. 10:00
Sekretariat czynny w godzinach: 7:30 – 15:00

Treść ogłoszenia
Formularz ofertowy
Druk pełnomocnictwa
Wykaz asortymentowy i cenowy
WZÓR Umowa Artykuły biurowe 2015

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA o udzieleniu zamówienia publicznego na art. biurowe_2015

 


 


Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
ogłasza
postępowanie ofertowe

dotyczące wyboru podmiotu do wykonywania usługi przewozu osób niepełnosprawnych.
Warunki uczestnictwa określa „Zaproszenie do składania ofert”, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań – pok. 34, w godzinach 8.00 – 15.00, oraz na stronie internetowej MOPR: www.mopr.poznan.pl.

Termin składania ofert upływa 20 marca 2015 r. o godz. 10.00.

Treść ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert
Oświadczenie
Wzór umowy
Załącznik nr 1 i 2 do umowy
Protokół zadawczo-odbiorczy


ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówień od 14 000 do 30 000 euro na dostawę opału dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.
nr sprawy: MOPR-I.321.01.2015

docZawiadomienie nr sprawy MOPR-I.321.01.2015


ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zakup i dostawę jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Poznaniu Nr sprawy: MOPR-I.321.03.2015

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy

Poznań   20.02.2015r.

                  
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówień od 14 000 do 30 000 euro
na zakup i dostawa jednego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 
dla MOPR  w Poznaniu.;
nr sprawy: MOPR-I.321.03.2015

W wyniku oceny oferty,  Zamawiający  udzielił  zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Oferentowi :
  
AUTO-CENTRUM Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne  S.A.
Ul. Wojciechowskiego 7-17, 60-685 Poznań
Cena brutto-  136 530,00zł

Zespół ds. Zamówień Publicznych
i Administracyjno – Gospodarczych
Działu Organizacyjnego
MOPR w Poznaniu

Planowane postępowania MOPR na 2018r

Planowane postępowania MOPR na 2018r

Planowane postępowania MOPR w 2018 r

Planowane postępowania MOPR na 2017r

Planowane postępowania MOPR na 2017r

Planowane postępowania MOPR na 2017r