Zapytania aktualne

Poznań, 7 maja 2019r.
 
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu nr MOPR-I.2100.8.2019 prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonywanie usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami będących mieszkańcami Miasta Poznania 
W przedmiotowym postepowaniu Zamawiający udzielił  zamówienia publicznego Wykonawcy: 

Euro Taxi ul. Kacza 17/40  z Poznania.


 Poznań, dnia 17.04.2019r. 
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza postępowanie ofertowe na usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami. Warunki uczestnictwa określa „Zaproszenie do składania ofert” wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert
Załacznik nr 1 – Oświadczenie
Załacznik nr 2 – Oferta
Załacznik nr 3 – Wzór umowy

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych dla pracowników  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Zapytanie ofertowe nr 4/2019

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

1a  Szkolenie superwizyjne dla pracowników socjalnych.
Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą pracowników socjalnych, w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r. Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 10 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

1b  Szkolenie superwizyjne dla psychologów i terapeutów.
Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą 11-tu psychologów i terapeutów, w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r. Sesje superwizyjne realizowane będą 1 raz w miesiącu w wymiarze 5-ciu godzin zegarowych (z uwzględnieniem przerw);  łącznie całość zamówienia to 8 sesji superwizyjnych tj.40 godzin zegarowych.

1c  Szkolenie superwizyjne dla organizatorów społeczności lokalnej.

Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą organizatorów społeczności lokalnej, w okresie od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r. Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 5 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 3 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 6 sesji szkoleniowych,tj.18 godzin zegarowych.

2.    Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej realizacji zamówienia t. j.:
I część:  wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 10-ciu pracowników socjalnych, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
II część:  wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 11-tu psychologów i terapeutów, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (40 godzin zegarowych),
III część: wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej 
z 5-ciu organizatorów społeczności lokalnej, tj. przeprowadzenie 6-ciu sesji superwizyjnych (18 godzin zegarowych),
3.   Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań  superwizyjnych,                    
            odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników ,
4.   Spotkania superwizyjne będą odbywały się w miejscu  zapewnionym
      przez  Wykonawcę. 
5.   Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. 


II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego w dziedzinie nauk społecznych ( pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie, filozofia ), nauk medycznych
 • pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Zamawiający oceni spełnienie warunków w postepowaniu : spełnia/nie spełnia.
Do zadań superwizora będzie należało:

 1. zawarcie kontraktu superwizyjnego pomiędzy superwizorem a uczestnikami szkolenia;
 2. przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie superwizyjnym;
 3. przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym;
 4. wystawienie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu superwizyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; 

Pozostałe obowiązki superwizora:

 1. realizowanie usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 2. ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;
 3. przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
 5. przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
 6. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

III. Wybór oferty:

      1.Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie kierował się wybranymi kryteriami przypisując im odpowiednio ilość punktów zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma punktów będzie najwyższa.

2.    Sposób oceny ofert:

1)    Kryterium – cena zamówienia –  max.4 pkt.
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    Oferta z najniższą ceną otrzyma 4 pkt.
•    Oferta z ceną wyższą od najniższej do 10% – 3 pkt.
•    Oferta z ceną wyższą od najniższej w przedziale 10% do 20% – 2 pkt.
•    Oferta z ceną wyższą od najniższej powyżej 20% – 1 pkt.
        2) Kryterium – Staż pracy w jednostkach pomocy społecznej lub jednostkach świadczących usługi w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego ,poradnictwa rodzinnego, poradnictwa socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.  –  max.4 pkt.:
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    0-5 lat – 1 pkt.
•    powyżej 6 – 2 pkt.
•    powyżej 10 lat- 3 pkt.
•    powyżej 20-tu lat- 4 pkt.
Zleceniobiorca przedstawi zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z CEIDG wraz z kodem PKD, zaświadczenie dot. zatrudnienia ,świadectwa pracy. 
       3) Kryterium-doświadczenie w prowadzeniu grupowych form wsparcia dla pracowników jednostek pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych; podmiotów realizujących usługi poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego, w obszarze przeciwdziałania przemocy itp. w okresie 01. 2016- 12.2018 –  max.4 pkt.
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    0 do 50 godzin dydaktycznych – 1 pkt.
•    51-100 godzin dydaktycznych- 2 pkt.
•    101-200  godzin dydaktycznych-3 pkt.
•    powyżej 200 godzin dydaktycznych- 4 pkt.
Zleceniobiorca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie-referencje, świadectwa pracy, zaświadczenie o  zatrudnieniu itp. 
     4) Kryterium-jakość wykonania zadań z zakresu szkoleń superwizyjnych i innych form grupowego wsparcia zawodowego pracowników jednostek pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych; podmiotów realizujących usługi poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego, poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy itp.  w okresie 01. 2016- 12.2018  – max. 4 pkt.


Obliczanie punktacji w kryterium :

 • do 2 zamówień potwierdzonych pozytywnymi referencjami od zleceniodawców  – 1 pkt;
 • 3-4 zamówienia potwierdzone pozytywnymi referencjami od zleceniodawców  – 2 pkt;
 • 5-6 zamówień potwierdzonych pozytywnymi referencjami od zleceniodawców – 3 pkt;
 • 7 i więcej zamówień potwierdzonych pozytywnymi referencjami od zleceniodawców – 4 pkt;

Zleceniobiorca przedstawi dokumenty zawierające referencje dotyczące wykonanych zadań.
          5) Kryterium- kwalifikacje potwierdzone dyplomami, certyfikatami oraz świadectwami z ukończenia szkół psychoterapii, terapii, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń np. z coachingu, akademii trenera, pracy z grupą – max. 4 pkt..
Obliczanie punktacji w kryterium :

 • do 50 h (godziny dydaktyczne) – 1 pkt.;
 • 51-100 h – 2 pkt.;•    101-150 h – 3 pkt.
 • powyżej 150 h – 4 pkt. 

Zleceniobiorca przedstawi certyfikaty, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające ww. kwalifikacje. 
 
   Przed zawarciem umowy (wzór umowy – załącznik nr 4) Zleceniodawca może prowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Oferentami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. 

     Zleceniodawca do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.    Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.    Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową przeprowadzenia szkolenia superwizyjnego.
3.    Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
4.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
5.    Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.
6.    Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa.

V. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

1.    Formularz ofertowy- załącznik nr 1.
2.    Dokumenty potwierdzające:

 • długość stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej lub jednostkach świadczących usługi w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego ,poradnictwa rodzinnego, poradnictwa socjalnego, poradnictwa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacjach pozarządowych itp. 
 • wykonanie zadań w zakresie grupowych form wsparcia zawodowego dla pracowników jednostek pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych; podmiotów realizujących usługi poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego, poradnictwa w obszarze przeciwdziałania przemocy itp.;
 • kwalifikacje w zakresie superwizji, coachingu, umiejętności trenera i in.; 
 • jakość wykonania zadań z zakresu szkoleń superwizyjnych i innych form grupowego wsparcia zawodowego pracowników 

3.    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
      za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe- załącznik nr 2
4.    Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 
      z pełni praw publicznych- załącznik nr 2

VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o przesłanie ofert pocztą na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
lub składanie ich osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w terminie do dnia 11.04.2019 r. z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe – cykl szkoleń superwizyjnych dla pracowników MOPR”. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE
Wybór ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

 1. Marek Lasota, Kierownik Działu Metodycznego MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, marek_lasota@mopr.poznan.pl ;
 2. Sylwia Mielniczek, Dział Metodyczny MOPR w Poznaniu,

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, sylwia_mielniczek@mopr.poznan.pl 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

załacznik-nr-1-2
załącznik-nr-2-2
załacznik-nr-3-2
załacznik-nr-4-2

 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 1/2019 z dnia 07.01.2019 w sprawie wyłonienia wykonawcy do realizacji usługi poradnictwa specjalistycznego w formie mediacji w ramach zadania „Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie w Mieście Poznań” w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”
W ramach niniejszego postępowania Wykonawcą wyłonionym do realizacji usługi został:

Barbara Gojżewska
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Os. Tysiąclecia 71
61-255 Poznań

Data wypływu oferty: 16.01.2019 r.
stawka za godzinę usługi – 100,00 zł/h
 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYŁONIENIA OSÓB DO POMOCY PRZY SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH z terminu składania ofert do 06.03.2019 r.

1. Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Łagowskiej, opiekującej się 2 dzieci (nr postępowania: 2/2019)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
– Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

Małgorzata Hansz
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 05.03.2019 r.
Cena : 15,00 zł/h


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące dostawy artykułów biurowych i papieru biurowego

 

dla MOPR w Poznaniu w 2019 roku

 

Nr sprawy: MOPR-I.321.3.2019

 

 1. Zamawiający:

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości od 14.000 do 30.000 euro, podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawy artykułów biurowych i papieru biurowego dla MOPR w Poznaniu w 2019 roku

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do Zapytania   ofertowego – Formularzu ofertowym.

 

         Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia podpisania umowy do 31.12.2019r lub do wyczerpania wszystkich środków z umowy.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. w cenie jednostkowej brutto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty, 
 2. wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. brutto,
 3. ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach   ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w: …sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu, 60-330 Poznań, pok. nr 23 na I piętrze…………………

nie później niż do dnia ……27.03.2019r……….. do godz. …9:00…………, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – artykuły biurowe i papier biurowy dla MOPR w 2019r, nie otwierać do 27.03.2019r, do godz. 9:15”

 

Sekretariat czynny w godzinach:

Pn 7:30- 16:00,

Wt – Cz 7:30 – 15:30,

Pt 7:30 – 15:00

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 1. Wypełniony formularz ofertowy,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,

 

 1. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu:

Szczegółowy wykaz kryteriów oceny kontrahenta stanowi Wzór arkusza oceny kontrahenta, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie

procedury postępowania: 

 

Marek Stachowiak e-mail: marek_stachowiak@mopr.poznan.pl

Katarzyna Grylewicz e-mail: katarzyna_grylewicz@mopr.poznan.pl

  
 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – treść

1. Formularz ofertowy

2. Wzór arkusza oceny kontrahenta

3. WZÓR Umowy art. biurowe i papier 2019r

4. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Wykaz Komórek Organizacyjnych

5. Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Formularz asortymentowo – cenowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Łagowskiej, opiekującej się 2 dzieci.

Nr postępowania:  2/2019, data: 28 luty  2019 r.

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Błażeja, opiekującej się 3 dzieci. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zapisami art. 57 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwane będzie dalej Zamawiającym.
 • Osoba do pomocy zwana będzie dalej Wykonawcą usługi.
 • Rodzina objęta pomocą zwana będą dalej Odbiorcą usługi.

Wymiar czasu pracy:

Wyłoniony Wykonawca obejmie pomocą rodzinę zastępczą zamieszkującą w Poznaniu, przy ul. Łagowskiej, opiekującej się 2 dzieci. Miesięczny wymiar pracy będzie wynosił maksymalnie 120 godzin z zastrzeżeniem, że Ilość zrealizowanych godzin przez Wykonawcę wynika z aktualnych potrzeb Odbiorcy. Szczegółowy harmonogram pracy będzie ustalany indywidualnie przez Wykonawcę i Odbiorcę usługi, przy czym dzienny godzinowy wymiar czasu pracy nie będzie przekraczał 10 godzin w przedziale czasu pomiędzy godziną 6:00 a 20:00. Praca będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Ewentualna zmiana dni świadczenia pracy może zostać dokonana w porozumieniu Wykonawcy i Odbiorcy usługi, przy czym, niezależnie od wprowadzonych zmian Wykonawca usługi musi mieć zagwarantowane min. dwa dni w tygodniu wolne od pracy.

Zakres zadań:

Zakres prac świadczonych przez Wykonawcę usługi obejmuje:

Zakres czynności gospodarczych, m.in.:

 • Pomoc w dokonywaniu zakupów- żywność, środki czystości, leki, itp.
 • Pomoc w utrzymaniu czystości w domu
 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków

Zakres czynności opiekuńczych, m.in.:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji  i nauce
 • Pomoc w pielęgnacji dzieci (np.: przewijanie, kąpiel)
 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom (np.: wspólna zabawa, wyjście na rower, rolki, do kina)

Szczegółowy miesięczny plan zajęć związanych z realizacją usługi będzie ustalany indywidualnie
w porozumieniu pomiędzy Wykonawcą, a Odbiorcą usługi, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rodziny objętej wsparciem.

Wykonawca usługi zobowiązany będzie do:

Wypełniania dokumentacji związanej z realizacją usługi, tj.:
– miesięcznej ewidencji czasu pracy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5)

Forma i zasady zatrudnienia:

Wykonawca usługi – osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych będzie zatrudniony w oparciu o umowę cywilno-prawną na czas określony, od dnia rozpoczęcia realizacji zlecenia do dnia 28 lutego 2020 roku. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia zlecenia bez podania przyczyny. Wykonawca usługi jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania o rezygnacji ze świadczenia usług w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowaną rezygnacją. Wykonawca usługi przystępując do podpisania umowy cywilno prawnej deklaruje swoją dyspozycyjność do wykonywania zlecenia w zakresie określonym w pkt. 2.

Szacowna wartość zamówienia – kwota pomiędzy 20 000, 00 zł a 50 000,00 zł netto

3.    ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie podejmował działania w zakresie czynności określonych w pkt 2 i zgodnie z zasadami określonymi w treści umowy cywilnoprawnej, której wzór znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Wykonanie usługi udokumentowane będzie w formie ewidencji godzin pracy wypełnianej przez Wykonawcę i potwierdzanej przez Odbiorcę usługi na koniec każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa. Wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy stanowi załącznik nr 5
do niniejszego zapytania ofertowego.

4.    ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej w zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą umowie za każdy miesiąc faktycznego wykonywania usługi potwierdzonego podpisaną przez Wykonawcę i Odbiorcę miesięcznej ewidencji godzin pracy,
o której mowa w pkt. 4.

Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją zawartej umowy pod kątem zgodności
z przedmiotem zamówienia określonym w pkt. 2.

5.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejscem wykonywania zlecenia będzie miasto Poznań, usługi będą realizowane w okresie najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia niniejszego postępowania do 28 lutego 2020r.

6.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć każda osoba, która:

 • nie posiada powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
 • i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania oraz świadczenia usługi.
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7.    DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 • oświadczenie  braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4)

8.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1) wraz z załącznikami 2-4
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym).
 • Oferta musi być podpisana przez Oferenta.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem „ Oferta – osoba do pomocy” oraz numerem postępowania.

9.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym pod
nr telefonu 618 609 905. Osoba do kontaktu Marta Kempińska.10.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

10.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferty w wersji papierowej należy doręczyć do siedziby Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

do dnia 06.03.2019 r. do godziny 15:30

2. Oferty w wersji papierowej można przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

do dnia 06.03.2019 r. O dacie wpływu oferty decyduje data nadania. 

3. Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: mopr@mopr.poznan.pl  zamieszczając
w temacie wiadomości numer zapytania oraz przedmiot zamówienia

do dnia 06.03.2019  r. Podpisany przez Oferenta formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu.

Ocena ofert nastąpi w dniach 08.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 28.02.2019 r. na stronie Zamawiającego:  www.mopr.poznan.pl

Oferty, które spłyną po terminie będą odrzucone.

11.  KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY (WAGA, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW)

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – waga kryterium 80%
Doświadczenie Oferenta – waga kryterium 20%

12.  SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

W celu oceny złożonych ofert zastosowana zostanie ocena punktowa. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania ofercie wynosi 100.

Ocena będzie dokonana na podstawie poniższego wzoru:

Ilość punktów = C + D

Gdzie:

C – cena

D – doświadczenie

Każdemu kryterium zostanie przypisana maksymalna następująca liczba punktów:

Cena – 80 pkt. – C
Liczba punktów jaka można uzyskać w kryterium C zostanie obliczona zgodnie
z poniższym wzorem:

C = C min / C of  x 80

gdzie:

C min – najniższa z oferowanych cen

Cof – cena badanej oferty

Maksymalnie za kryterium cena (C) można uzyskać 80 pkt.

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji umowy – 20 pkt. – D 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium D zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

D = a+b,

gdzie:

a – minimum roczne udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej związanej o opieką nad dziećmi (potwierdzone referencjami lub zaświadczeniem o zatrudnieniu)

 • poniżej 1 roku : 0 pkt
 • od 1 roku do 2 lat: 5 pkt
 • powyżej 2 lat lub dłuższe: 10 pkt

b – minimum roczne doświadczeniu w sprawowaniu opieki nad dzieckiem własnym lub pozostającym w pieczy zastępczej (potwierdzone informacją zamieszczoną przez oferenta  w Formularzu ofertowym)

 • poniżej 1 roku: 0 pkt
 • krótsze niż 2 lata: 5 pkt
 • powyżej 2 lat lub dłuższe: 10 pkt

Sposób wyłonienia Wykonawców usługi

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta wybranego do realizacji usługi Oferenta zostanie przedstawiona do akceptacji Odbiorcy usługi.

Warunkiem podpisania umowy na realizację usługi jest uzyskanie przez Oferenta akceptacji Odbiorcy usługi. W przypadku brak akceptacji oferty przez Odbiorcę usługi, Zamawiający
do realizacji usługi skieruje ofertę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

13.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca usługi zostanie poinformowany telefonicznie lub pismem przekazanym pocztą  tradycyjną lub elektroniczną w zależności od opcji wskazanej przez Oferenta w formularzu ofertowym.

Przed podpisaniem umowy zostanie poproszony o wylegitymowanie się, przedstawienie oryginałów wymaganych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w wyznaczonym miejscu i godzinie – Zamawiający do realizacji usługi skieruje ofertę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania  ich ponownej oceny.

Okres związania z ofertą wynosi 60 dni.

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy zmiany terminu realizacji zamówienia polegającego na skróceniu lub przedłużeniu okresu realizacji usługize względu na potrzeby Odbiorcy usługi.

16. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

17. FINANSOWANIE

Zamówienie dotyczy projektu, który jest Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę
i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, nr RPWP.07.02.03-30-0001/16.

18. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miasta Poznań / Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić
od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Zapytanie ofertowe format PDF
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – wzór miesięcznej ewidencji czasu pracy
Załącznik nr 6 – wzór umowy na realizację usługi


ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych dla pracowników  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

1a  Szkolenie superwizyjne dla pracowników socjalnych.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą pracowników socjalnych, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ). Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 10 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

1b  Szkolenie superwizyjne dla psychologów i terapeutów.
    Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą 11-tu psychologów i terapeutów, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Sesje superwizyjne realizowane będą 1 raz w miesiącu w wymiarze 5-ciu godzin zegarowych (z uwzględnieniem przerw);  łącznie całość zamówienia to 8 sesji superwizyjnych tj.40 godzin zegarowych.

1c Szkolenie superwizyjne dla psychologów i trenerów wykonujących działania na rzecz Klientów MOPR korzystających ze wsparcia Klubu Integracji Społecznej.
Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą 4 psychologów i trenerów, w okresie od marca 2019 r. do maja 2019 r. Sesje superwizyjne realizowane będą 1 raz w miesiącu w wymiarze 3-ech godzin zegarowych (z uwzględnieniem przerw);  łącznie całość zamówienia to 3 sesje superwizyjne, tj.9 godzin zegarowych.

1d Szkolenie superwizyjne dla koordynatorów pieczy zastępczej.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą 11-tu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. (z wyjątkiem lipca i sierpnia). W ramach szkoleń superwizyjnych przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu trwające 4 godziny zegarowe (z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

        1e Szkolenie superwizyjne dla pracowników socjalnych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą pracowników socjalnych, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ). Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 12 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

        1f Szkolenie superwizyjne dla pracowników socjalnych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą pracowników socjalnych, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ). Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 12 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

         1g  Szkolenie superwizyjne dla asystentów rodziny.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą asystentami rodziny, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ). Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 12 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

         1h  Szkolenie superwizyjne dla asystentów rodziny.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą asystentami rodziny, w okresie od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ). Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 12 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 4 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 8 sesji szkoleniowych,tj.32 godziny zegarowe.

        1i Szkolenie superwizyjne dla organizatorów społeczności lokalnej.
        Szkolenie superwizyjne będzie organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z grupą organizatorów społeczności lokalnej, w okresie od marca 2019 r. do października 2019 r. ( z wyjątkiem lipca i sierpnia ). Szkolenie superwizyjne realizowane będzie w  grupie 5 osób. Przewidziane jest 1 spotkanie w miesiącu po 3 godziny zegarowe(z uwzględnieniem przerw); łącznie całość zamówienia to 6 sesji szkoleniowych,tj.18 godzin zegarowych.

2.    Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej realizacji zamówienia t. j.:

I część:  wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 10-ciu pracowników socjalnych, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
II część:  wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 11-tu psychologów i pedagogów, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (40 godzin zegarowych),
III część : wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 4 psychologów i trenerów KIS, tj. przeprowadzenie 3 sesji superwizyjnych (9 godzin zegarowych),
IV część:   wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 11-tu koordynatorów pieczy zastępczej, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
V część:  wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 12-tu pracowników socjalnych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
VI część: wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 12-tu pracowników socjalnych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
VII część:  wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 12-tu asystentów rodziny, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
VIII część: wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 12-tu asystentów rodziny, tj. przeprowadzenie 8-miu sesji superwizyjnych (32 godziny zegarowe),
IX część: wykonanie przez jednego wykonawcę usługi na rzecz 1 grupy złożonej z 5-tu organizatorów społeczności lokalnej, tj. przeprowadzenie 6-ciu sesji superwizyjnych (18 godzin zegarowych),

3.   Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań  superwizyjnych, odpowiadający potrzebom zgłaszanym przez pracowników ,
4.   Spotkania superwizyjne będą odbywały się w miejscu  zapewnionym przez  Wykonawcę. 
5.   Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. 


II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia:
•    wykształcenia wyższego magisterskiego w dziedzinie nauk społecznych 
      ( pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie, filozofia ),
      nauk medycznych
•    pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
Zamawiający oceni spełnienie warunków w postepowaniu : spełnia/nie spełnia.

Do zadań superwizora będzie należało:
1.    zawarcie kontraktu superwizyjnego pomiędzy superwizorem a uczestnikami szkolenia;
2.    przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie superwizyjnym;
3.    przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym;
4.    wystawienie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu superwizyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; 

Pozostałe obowiązki superwizora:
1.    realizowanie usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem;
2.    ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;
3.    przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego;
4.    utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
5.    przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
6.    przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

III. Wybór oferty:

      1.Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie kierował się wybranymi kryteriami przypisując im odpowiednio ilość punktów zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma punktów będzie najwyższa.


2.    Sposób oceny ofert:
1)    Kryterium – cena zamówienia –  max.4 pkt.
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    Oferta z najniższą ceną otrzyma 4 pkt.
•    Oferta z ceną wyższą od najniższej do 10% – 3 pkt.
•    Oferta z ceną wyższą od najniższej w przedziale 10% do 20% – 2 pkt.
•    Oferta z ceną wyższą od najniższej powyżej 20% – 1 pkt.
        2) Kryterium – Staż pracy w jednostkach pomocy społecznej lub jednostkach świadczących usługi w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego ,poradnictwa rodzinnego, poradnictwa socjalnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.  –  max.4 pkt.:
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    0-5 lat – 1 pkt.
•    powyżej 6 – 2 pkt.
•    powyżej 10 lat- 3 pkt.
•    powyżej 20-tu lat- 4 pkt.
Zleceniobiorca przedstawi zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z CEIDG wraz z kodem PKD, zaświadczenie dot. zatrudnienia ,świadectwa pracy. 
       3) Kryterium-doświadczenie w prowadzeniu grupowych form wsparcia dla pracowników jednostek pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych; podmiotów realizujących usługi poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego, w obszarze przeciwdziałania przemocy itp. w okresie 01. 2016- 12.2018 –  max.4 pkt.
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    0 do 50 godzin dydaktycznych – 1 pkt.
•    51-100 godzin dydaktycznych- 2 pkt.
•    101-200  godzin dydaktycznych-3 pkt.
•    powyżej 200 godzin dydaktycznych- 4 pkt.
Zleceniobiorca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie-referencje, świadectwa pracy, zaświadczenie o  zatrudnieniu itp. 
     4) Kryterium-jakość wykonania zadań z zakresu szkoleń superwizyjnych i innych form grupowego wsparcia zawodowego pracowników jednostek pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych; podmiotów realizujących usługi poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego, poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy itp.  w okresie 01. 2016- 12.2018  – max. 4 pkt.


Obliczanie punktacji w kryterium :
•    do 2 zamówień potwierdzonych pozytywnymi referencjami od zleceniodawców  – 1 pkt;
•    3-4 zamówienia potwierdzone pozytywnymi referencjami od zleceniodawców  – 2 pkt;
•    5-6 zamówień potwierdzonych pozytywnymi referencjami od zleceniodawców – 3 pkt;
•    7 i więcej zamówień potwierdzonych pozytywnymi referencjami od zleceniodawców – 4 pkt;
Zleceniobiorca przedstawi dokumenty zawierające referencje dotyczące wykonanych zadań.
          5) Kryterium- kwalifikacje potwierdzone dyplomami, certyfikatami oraz świadectwami z ukończenia szkół psychoterapii, terapii, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń np. z coachingu, akademii trenera, pracy z grupą – max. 4 pkt..
Obliczanie punktacji w kryterium :
•    do 50 h (godziny dydaktyczne) – 1 pkt.;
•    51-100 h – 2 pkt.;
•    101-150 h – 3 pkt.
•    powyżej 150 h – 4 pkt. 
Zleceniobiorca przedstawi certyfikaty, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające ww. kwalifikacje. 
 
   Przed zawarciem umowy (wzór umowy – załącznik nr 4) Zleceniodawca może prowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Oferentami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zleceniodawca może przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. 

     Zleceniodawca do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia, bez podawania przyczyn.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.    Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.    Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową przeprowadzenia szkolenia superwizyjnego.
3.    Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
4.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
5.    Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy.
6.    Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa.

V. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1.    Formularz ofertowy- załącznik nr 1.
2.    Dokumenty potwierdzające:
•    długość stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej lub jednostkach świadczących usługi w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego ,poradnictwa rodzinnego, poradnictwa socjalnego, poradnictwa w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacjach pozarządowych itp. 
•    wykonanie zadań w zakresie grupowych form wsparcia zawodowego dla pracowników jednostek pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych; podmiotów realizujących usługi poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego, poradnictwa w obszarze przeciwdziałania przemocy itp.;
•    kwalifikacje w zakresie superwizji, coachingu, umiejętności trenera i in.; 
•    jakość wykonania zadań z zakresu szkoleń superwizyjnych i innych form grupowego wsparcia zawodowego pracowników 
3.    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe- załącznik nr 2
4.    Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych- załącznik nr 2


VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o przesłanie ofert pocztą na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
lub składanie ich osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w terminie do dnia 11.03.2019 r. z dopiskiem „Oferta – cykl szkoleń superwizyjnych dla pracowników MOPR”. 


VII. INFORMACJE DODATKOWE
Wybór ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r.


Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
1.    Marek Lasota, Kierownik Działu Metodycznego MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, marek_lasota@mopr.poznan.pl ;
2.    Sylwia Mielniczek, Dział Metodyczny MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, sylwia_mielniczek@mopr.poznan.pl 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

Zapytanie Ofertowe-Szkolenia Superwizyjne
załacznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załacznik nr 4

  


Wyłonienie wykonawcy do realizacji usługi poradnictwa specjalistycznego w formie mediacji w ramach zadania „Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie w Mieście Poznań” w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą 
na terenie MOF Poznania”

Nr postępowania:  1/2019, data: 07.01.2019 r.

I.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych dla rodzin 
w kryzysie na terenie Miasta Poznania dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Przedmiot zamówienia dotyczy poradnictwa specjalistycznego 
w formie mediacji w wymiarze 450 godzin w okresie od daty zawarcia umowy 
do 29.02.2020 r. Usługa realizowana będzie na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
2.    Miejscem wykonywania usługi będzie Miasto Poznań.
3.    Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwany będzie dalej Zleceniodawcą
4.    Osoba/podmiot realizujący usługę zwana/y będzie dalej Zleceniobiorcą usługi.
5.    Kod CPV : 85320000-8
Zakres zadań:
Podstawowym celem realizacji zadania jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie. Odbiorcami usługi będą uczestnicy projektu tj. osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zleceniobiorca będzie realizował zadania z zakresu mediacji dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”. Wszystkie etapy mediacji jednego mediatora będą obejmowały średnio 18 h dla jednego uczestnika.
Usługa świadczona będzie w dniach i w godzinach ustalonych w porozumieniu 
z Zleceniobiorcą.
Na potrzeby niniejszego postępowania ustala się, iż godzina usługi to godzina zegarowa (60 minut). Do czasu świadczonej usługi wlicza się wyłącznie czas prowadzonego poradnictwa.
Zleceniobiorca usługi zobowiązany będzie do:
– zapewnienia lokalu/pomieszczeń spełniających odpowiednie warunki do właściwego prowadzenia mediacji. Zamawiający przez właściwe warunki lokalowe rozumie:
•    miejsce neutralne gwarantujące stronom mediacji poczucie bezpieczeństwa
•    miejsce posiadające co najmniej dwa pomieszczenia gwarantujące zachowanie prywatności stronom oraz poufności postępowania mediacyjnego
•    miejsce gwarantujące dostęp do toalety
– prowadzenia dokumentacji związanej z realizowaną usługą
– informowania uczestników o współfinansowaniu udzielonego wsparcia ze środków Unii Europejskiej
– przekazania Zleceniodawcy do 5 dnia każdego miesiąca protokołu wykonanej usługi za miesiąc poprzedni, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do załączonego wzoru umowy oraz miesięcznej ewidencji czasu pracy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do załączonego wzoru umowy
– na czas realizacji zamówienia Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy numeru telefonu kontaktowego
– przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji usługi 
w ramach projektu.
– przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, 
w ramach którego realizowane jest zadanie objęte umową. 
– poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Umowy, która może być przeprowadzona przez Zleceniodawcę lub inne podmioty uprawnione do kontroli, określone w przepisach dotyczących wdrażania funduszy UE. Zleceniobiorca zapewni 
w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowaną Umową, w tym do dokumentów finansowych.   

ZADANIA PO STRONIE ZLECENIOBIORCY
Zleceniobiorca w ramach realizacji usługi będzie podejmował działania w zakresie czynności określonych w pkt II i zgodnie z zasadami określonymi w treści umowy cywilnoprawnej, której wzór znajduje się w załączniku nr 6  do niniejszego ogłoszenia.

III.    ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej 
w umowie za każdy miesiąc faktycznego wykonywania usługi na podstawie przedłożonej przez Zleceniobiorcę faktury/rachunku, protokołu wykonanej usługi oraz miesięcznej ewidencji czasu pracy. Dokumenty wymagane przez Zleceniodawcę muszą zostać podpisane przez Zleceniobiorcę.
Zleceniodawca będzie sprawował nadzór nad realizacją zawartej umowy pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia określonym w pkt II. 
Zleceniodawca zastrzega możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy lub nałożenia kar zgodnie z zapisami wzoru umowy (zał. nr 6) przez Zleceniodawcę w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zleceniodawcę jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zleceniobiorcę harmonogramem oraz nieuwzględnienia dodatkowych wymagań Zleceniodawcy dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Zleceniobiorcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

IV.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Miejscem realizacji zlecenia będzie Miasto Poznań w siedzibie Zleceniobiorcy. Usługa będzie realizowana w okresie najwcześniej od dnia podpisania umowy z Zleceniobiorcą do 29.02.2020 r.

V.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamówienie realizować może każda osoba, która:
•    posiada obywatelstwo polskie
•    korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych
•    ukończyła 26 lat
•    nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
•    nie posiada powiązań osobowych lub kapitałowych z Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
•    wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania oraz świadczenia usługi.
•    dysponuje lokalem w którym będzie realizowana usługa. Informację o warunkach lokalowych Zleceniobiorca przedstawi według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego,
•    ukończyła kurs/szkolenie z zakresu mediacji 
•    posiada wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze nauk społecznych
•    posiada doświadczenie co najmniej dwóch lat w prowadzeniu mediacji rodzinnych 

VI.    DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
•    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
•    oświadczenie  braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 
(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 )
•    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4)
•    oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem 
(wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5)
•    zaświadczenie ukończenia szkolenia/kursu z zakresu mediacji
•    dyplom ukończenia szkoły wyższej w obszarze nauk społecznych
•    oświadczenie o posiadanym doświadczeniu co najmniej dwóch lat w prowadzeniu mediacji rodzinnych. 
Oceny spełnienia w/wym. warunków, Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.
W przypadku braku dokumentów lub błędów w ich treści, Zleceniodawca jest uprawniony  wezwać Zleceniobiorców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Oferty Zleceniobiorców, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub w terminie nie uzupełnią ofert, nie będą przez Zleceniodawcę rozpatrywane.

VII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
•    Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
•    Do oferty należy dołączyć oświadczenia z pkt VI
•    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 
(na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym). 
•    Oferta musi być podpisana przez Zleceniobiorcę.
•    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem „Oferta – poradnictwo specjalistyczne projekt ZIT- mediacje, termin składania ofert do 17.01.2019 r.”.

VIII.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się 
z Zleceniodawcą pod nr telefonu 618 609 905. Osoba do kontaktu Izabela Marcinkowska.

IX.    MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1.    Oferty w wersji papierowej należy doręczyć do siedziby Zleceniodawcy: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań 
do dnia 17.01.2019 r. do godziny 15:30
2.    Oferty w wersji papierowej można przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zleceniodawcy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań 
do dnia 17.01.2019 r. O dacie wpływu oferty decyduje data nadania.  
3.    Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres: mopr@mopr.poznan.pl  zamieszczając w temacie wiadomości numer zapytania oraz przedmiot zamówienia
do dnia 17.01.2019 r. Podpisany przez Zleceniobiorcę formularz ofertowy wraz 
z załącznikami należy przesłać w formie skanu.
Ocena ofert nastąpi w dniach 22.01.2019 r.
Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 09.01.2019 r. na stronie: www.bazakonkurencyjności oraz na stronie Zleceniodawcy:  www.mopr.poznan.pl

X.    KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY (WAGA, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW)

Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował następującymi kryteriami: 
•    Cena – waga kryterium 70%
•    Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zmówienia – waga kryterium 30%

XI.    SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
W celu oceny złożonych ofert zastosowana zostanie ocena punktowa. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania ofercie wynosi 100.
Ocena będzie dokonana na podstawie poniższego wzoru:
Ilość punktów = C + D 
Gdzie:
C – cena
D – doświadczenie
Każdemu kryterium zostanie przypisana maksymalna następująca liczba punktów:
•    Cena – 70 pkt. – C
Liczba punktów jaka można uzyskać w kryterium C zostanie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem:
C = C min / C of  x 70 
gdzie:
C min – najniższa z oferowanych cen
Cof – cena badanej oferty
Maksymalnie za kryterium cena (C) można uzyskać 70 pkt.
•    Doświadczenie zawodowe – 30 pkt. – D

Liczba punktów jaka można uzyskać w kryterium D będzie przyznawana zgodnie 
z poniższym zapisem:
o    do 2 lat – 0 pkt
o    powyżej 2 lat  do 5 lat: 20 pkt
o    powyżej 5 lat: 30 pkt
Sposób wyłonienia Zleceniobiorcy usługi
Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Zleceniobiorcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w zakresie wysokości stawki za godzinę usługi po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

XII.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O miejscu i terminie podpisania umowy Zleceniobiorca usługi zostanie poinformowany telefonicznie lub pismem przekazanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną w zależności od opcji wskazanej przez Zleceniobiorcę w formularzu ofertowym. 
Przed podpisaniem umowy zostanie poproszony o wylegitymowanie się, przedstawienie oryginałów wymaganych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz podpisanie oświadczenia personelu projektu według załącznika nr 4 do niniejszego postepowania.
Jeżeli Zleceniobiorca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w wyznaczonym miejscu i godzinie – Zleceniodawca do realizacji usługi skieruje ofertę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny.

XIII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą 60 dni.

XIV.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zleceniodawca nie ponosi kosztów postępowania.

XV.    OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo po uzyskaniu akceptacji Zleceniobiorcy zmiany terminu realizacji zamówienia polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 % ilości godzin realizacji usługi podanych we wzorze umowy.

XVI.    INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

XVII.    FINANSOWANIE
Zamówienie dotyczy projektu, który jest Współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, 
nr RPWP.07.02.03-30-0001/16. 

XVIII.    UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miasta Poznań / Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do zawarcia umowy. Zleceniodawca może odstąpić od podpisania umowy po podaniu uzasadnienia swojej decyzji.

XIX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zapytanie ofertowe format PDF

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 – oświadczenie o dysponowaniu lokalem
Załącznik nr 6 – wzór umowy na realizację usługi 
Załącznik nr 7 – wzór umowy powierzenia danych


                                      Zatwierdził 
………………………………………………………
                    (data/ podpis) 

 


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYŁONIENIA OSÓB DO POMOCY PRZY SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH z terminu składania ofert do 09.11.2018 r.


1.    Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Błażeja, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  8/2018)
ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:
1. Łukasz Rabinek
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 07.11.2018 r.
Cena : 16,00 zł/h

2.    Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Pilickiej, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  9/2018)
ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:
1. Marika Gębka
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 09.11.2018 r.
Cena : 16,00 zł/h

3.    Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Sokolnikach Gwiazdowskich, przy ul. Sokolnickiej, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  9/2018)
ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:
1. Patrycja Jankowiak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 09.11.2018 r.
Cena : 16,00 zł/h


 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Błażeja, opiekującej się 3 dzieci. Nr postępowania:  8/2018, data: 31 październik  2018 r. (format DOCX)

ZAPYTANIE OFERTOWE  Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Błażeja, opiekującej się 3 dzieci. Nr postępowania:  8/2018, data: 31 październik  2018 r. (format PDF)

FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Błażeja, opiekującej się 3 dzieci. Nr postępowania: 8/2018

——————–
ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Pilickiej, opiekującej się 1 dzieckiem. Nr postępowania:  9/2018, data: 31 październik  2018 r. (format DOCX)

ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Pilickiej, opiekującej się 1 dzieckiem. Nr postępowania:  9/2018, data: 31 październik  2018 r. (format PDF)

FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Pilickiej 12, piekującej się 1 dzieckiem. Nr postępowania: 9/2018

———————–
ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej, opiekującej się 3 dzieci.Nr postępowania: 10/2018, data: 31 październik 2018 r. (format DOCX)

ZAPYTANIE OFERTOWE Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Sokolnikach Gwiazdowskich przy ul. Sokolnickiej, opiekującej się 3 dzieci.Nr postępowania: 10/2018, data: 31 październik 2018 r.(format PDF)

FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Sokolniki Gwiazdowskie ul. Sokolnicka, opiekującej się 3 dzieci.Nr postępowania: 10/2018

 

Załącznik 2-6 do zapytań ofertowych 8,9,10


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYŁONIENIA OSÓB DO POMOCY PRZY SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH z terminu składania ofert do 07.09.2018 r.
 
– Postępowanie nierozstrzygnięte- brak złożonych ofert

OGŁOSZENIA Z DNIA 20.08.2018 

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu przy ul. Błażeja, opiekującej się 3 dzieci.

Nr postępowania: 7/2018, data: 10 sierpień 2018 r. 

NAZWA S ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu uL Cześnikowska 18 60-330 Poznań

Zapytanie ofertowe 7/2018 (format PDF)
Zapytanie ofertowe 7/2018 (format DOC)
Załącznik 1 do postępowania ofertowego nr 7/2018 (format DOC)
Załącznik 2 do postępowania ofertowego nr 7/2018 (format DOC)

 

OGŁOSZENIA Z DNIA 26.06.2018 

OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm./
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-1P-03-30-001 /1 8 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu ogłasza otwarty nabór Partnera – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm./ – zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólna realizacja projektu w ramach poddzialania7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanego dalej Partnerstwem.

Ogłoszenie o naborze Partnera 2018-06-26

Ogłoszenie o naborze Partnera 2018-06-26 załącznik 1 Oferta współpracy

Informacja o wynikach naboru Partnera 2018-07-24 

Plan zmówień publicznych 2019

Plan zamówień publicznych 2019 r.
DOSTAWY
Rok rozliczenia planu Nazwa zamówienia Wartość netto zamówienia w zł Wartość zamówienia w EURO Kod CPV gł. Opis CPV gł. Termin procedury Tryb udzielenia  
2019 Dostawa zestawów komputerowych i UPS. 195 121,95 45 254,06 30200000-1  35100000-5 Urządzenia komputerowe     Urządzenia awaryjne i zabezpieczające kwiecień 2019 art. 39, art. 91a  
2019 Opał w naturze dla klientów MOPR w roku 2019. 364 952,85 84 642,45 09111210-5 Węgiel kamienny luty 2019 art. 69  
                 
USŁUGI  
Rok rozliczenia planu Nazwa zamówienia Wartość netto zamówienia w zł Wartość zamówienia w EURO Kod CPV gł. Opis CPV gł. Termin procedury Tryb udzielenia  
2019 Usługi pocztowe w 2019 roku. 620 379,30 143 882,76 64110000-0 Usługi pocztowe styczeń 2019 art. 39  
2019 Przygotowanie, wydawanie, dowóz gorących posiłków dla klientów MOPR w 2020 roku. 1 655 404,75 383 933,19 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków listopad 2019 art. 138 o  
2019 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2020 roku. 768 572,20 178 252,71 64110000-0 Usługi pocztowe grudzień 2019 art. 39  
2019 Wykonywanie usług pogrzebowych przez 18 m-cy. 490 524,24 113 765,86 98370000-7 Usługi pogrzebowe i podobne grudzień 2019 art. 138 o  
2019 Usługa sprzątania pomieszczeń MOPR w 2020 roku. 283 657,04 65 787,75 90911200-8 Usługi sprzątania budynków grudzień 2019 art. 39  
2019 Przygotowanie i wydawanie śniadań i obiadów w szkołach w 2020 roku. 3 482 923,78 807 784,35 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków grudzień 2019 art. 67 lub art. 4 pkt 8                                                  (w zależności od zakresu możliwości realizacyjnych zamówienia firmy żywieniowej wybranej w danej szkole)  
                 
ROBOTY BUDOWLANE
Rok rozliczenia planu Lokalizacja robót Nazwa zamówienia Wartość netto zamówienia w zł Wartość zamówienia w EURO Kod CPV gł. Opis CPV gł. Termin procedury Tryb udzielenia
2019 Poznań, os. Piastowskie 81 Remont pomieszczeń MOPR. 602 467,48 139 728,52 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych marzec 2019 art. 39
                 

Zapytania po terminie składania ofert

obecnie brak

Zapytania rozstrzygnięte

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyceny usług wyrobienia wybranych pieczątek dla MOPR.

Zapytanie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty firmy, której MOPR będzie zlecał wykonywanie pieczątek zgodnie z przedstawionym cennikiem w roku 2019.

 

W wypadku chęci udziału w postępowaniu na wyłonienie najkorzystniejszej oferty firmy, proszę o odesłanie wypełnionego formularza: "Wycena pieczątek MOPR 2019r" z załącznika niniejszego ogłoszenia oraz odesłanie go drogą e-mailową na adres: marek_stachowiak@mopr.poznan.pl lub bezpośrednio do siedziby MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18, 60-330 Poznań z dopiskiem „Oferta na usługi wyrabiania pieczątek dla MOPR w 2019 r.”, w terminie do 28.11.2018r do godz. 10:00.

Dodatkowo w załączeniu przekazuję również do wglądu wzór umowy, która zostanie podpisana ze Zleceniobiorcą wyłonionym w wyniku zapytania ofertowego, a także arkusz oceny oferty wraz z kryteriami oceny ofert, na podstawie, którego zostanie wyłoniony Zleceniobiorca.

 

 

Załączniki

Treść zapytania ofertowego PIECZĄTKI 2019r

1. Wycena pieczątek MOPR 2019r

2. arkusza_oceny_oferty_2019r_PIECZĄTKI_WZÓR

3. WZÓR umowy na wykonywanie pieczątek dla MOPR

4. Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2019r.

 

Nr sprawy: MOPR-I.321.9.2018

 

 1. Zamawiający:

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości od 14.000 do 30.000 euro, podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2019r.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

2.Wykonawca każdorazowo dokona wyceny leków na podstawie dostarczonej recepty

3.Wykonawca musi posiadać minimum

                      – 2 apteki na terenie obszaru nr 1

                      – 2 apteki na terenie obszaru nr 2

                      – 1 aptekę na terenie obszaru nr 3

                     Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.12.2019r. od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 02.01.2019r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty, 
 2. wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. netto,
 3. wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + %VAT,
 4. ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach   ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w: sekretariacie MOPR ul. Cześnikowska 18

      nie później niż do dnia 19.11.2018r. do godz. 10.00

      Sekretariat czynny w godzinach: 7.30-15.00

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 1. oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,

 

 

 1. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu:

 

Po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oferta będzie podlegała ocenie wg. następujących kryteriów:

– cena

– każda dodatkowa apteka na terenie miasta Poznania

– godziny otwarcia

– apteki dostępne dla osób niepełnosprawnych

– termin płatności.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie

procedury postępowania: 

 

Agata Ziętek  e-mail: agata_zietek@mopr.poznan.pl

        

Załączniki:

 Zapytanie ofertowe

 zał. nr 1 – Formularz ofertowy

zal. nr 1 do Formularza ofertowego-cennik leków

 zał nr 2 – Obszary realizacji zleceń do aptek

 zał. nr 3 -Pełnomocnictwo

 zał. nr 4 – Wzór umowy

zał.-nr-5-Wzór-arkusza-oceny-oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

* Zapytanie ofertowe zawiera wymagania podstawowe, które mogą zostać rozszerzone w zależności od rodzaju zamówienia

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYŁONIENIA OSÓB DO POMOCY PRZY SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRZY PRACACH GOSPODARSKICH z terminu składania ofert 
do 06.03.2018 r.

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Norwiada, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  1/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Mariusz Skrzypczak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 05.03.2018 r.
Cena : 16,50 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Sadowej, opiekującej się 3 dzieckiem (nr postępowania:  2/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Michał Duszyński
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 05.03.2018 r.
Cena : 17,00 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Pilickiej, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  3/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Anna Szostak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 06.03.2018 r.
Cena : 14,00 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Piekary, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  4/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie nierozstrzygnięte- brak złożonych ofert

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Sokolnikach Gwiazdowskich, przy ul. Sokolnickiej, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  5/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
  – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Piotr Szyc
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 06.03.2018 r.
Cena : 13,00 zł/h

Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Chełmońskiego, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania: 6/2018)

ROZSTRZYGNIĘCIE:
 – Postępowanie rozstrzygnięte, osoba wskazana jako wykonawca usługi:

1. Justyna Starczewska
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 02.03.2018 r.
Cena : 17,00 zł/h 


POSTĘPOWANIE: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 z 16 lutego 2018 r.

TREŚĆ:

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zapisami art. 57 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z póź. zm.)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zadań:

Zakres prac świadczonych przez Wykonawcę usługi obejmuje:

Zakres czynności gospodarczych, m.in.:

 • Pomoc w dokonywaniu zakupów- żywność, środki czystości, leki, itp.
 • Pomoc w utrzymaniu czystości w domu
 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków

Zakres czynności opiekuńczych, m.in.:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji  i nauce
 • Pomoc w pielęgnacji dzieci (np.: przewijanie, kąpiel)
 • Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom (np.: wspólna zabawa, wyjście na rower, rolki, do kina)

Szczegółowy miesięczny plan zajęć związanych z realizacją usługi będzie ustalany indywidualnie w porozumieniu pomiędzy Wykonawcą, a Odbiorcą usługi, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rodziny objętej wsparciem.


ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie podejmował działania w zakresie czynności zgodnie z zasadami określonymi w treści umowy zlecenia, której wzór znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Wykonanie usługi udokumentowane będzie w formie ewidencji godzin pracy wypełnianej przez Wykonawcę i potwierdzanej przez Odbiorcę usługi na koniec każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa. Wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę w niniejszym postępowaniu może złożyć każda osoba, która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie posiada powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
 • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania oraz świadczenia usługi. 


DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

 • oświadczenie  braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2)
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4)


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 • Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym dla wybranej oferty przez OFERENTA (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1)
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym). 
 • Oferta musi być podpisana przez Oferenta.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem „ Oferta –osoba do pomocy” oraz numerem postępowania.


MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADNIA OFERTY
1.       Oferty w wersji papierowej należy doręczyć do siedziby Zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań do dnia 06.03.2018 r. do godziny 15:30

2.       Oferty w wersji papierowej można przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań do dnia 06.03.2018 r. O dacie wpływu oferty decyduje data nadania.  

3.       Oferty można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
mopr@mopr.poznan.pl  zamieszczając 
w temacie wiadomości numer zapytania oraz przedmiot zamówienia

do dnia 06.03.2018 r. Podpisany przez Oferenta formularz ofertowy wraz z
załącznikami należy przesłać w formie skanu.

Ocena ofert nastąpi w dniach 08.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 26.02.2018 r. na stronie:
www.bazakonkurencyjności
raz na stronie Zamawiającego

Oferty, które spłyną po terminie będą odrzucone.

zapytanie_ofertowe_1_2018
zapytanie_ofertowe_2_2018
zapytanie_ofertowe_3_2018
zapytanie_ofertowe_4_2018
zapytanie_ofertowe_5_2018
zapytanie_ofertowe_6_2018
formularz_ofertowy_nr_1_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_2_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_3_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_4_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_5_2018_zal_1
formularz_ofertowy_nr_6_2018_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_zal_2
mopr_osoby_do_pomocy_zal_3
mopr_osoby_do_pomocy_zal_4
mopr_osoby_do_pomocy_zal_5
mopr_osoby_do_pomocy_zal_6

———————————————————————————————————————————————————————————-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych  pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Arkusz oceny sp
Załącznik nr 1 sp
Załącznik nr 2 sp

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych dla kierowników zespołów pracowników socjalnych i kierowników wsparcia specjalistycznego  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń superwizyjnych  dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu  zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji grupowej dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Archiwum

Przedłużenie zapytania ofertowego na osoby pomocowe. 

ZMIANA POLEGAJĄCA NA:

 • Przedłużeniu czasu składnia ofert na wyłonienie osoby do pomocy do 17.10.2017 r.
 • Zmiany czasu dokonywania oceny ofert na 18-20.10.2017
 • Rezygnacji z wymogu nieprzekraczania 276 h zaangażowania w projekcie
 • Usunięcie załącznika nr 4
 • Zmiany treści zapytania ofertowego nr 6/2017

W załączeniu treść zapytań ofertowych wraz z wymaganymi załącznikami.

mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zapytanie
Zał. 2-3 oraz 5-7

—————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu,


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań
 
2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z zapisami art. 57 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”,
nr RPWP.07.02.03-30-0001/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
szczegóły dotyczące oferty dla osoby pomocowej znajdują się w przesłanych załącznikach.
 

mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_1_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_2_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_2_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_3_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_3_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_4_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_4_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_5_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_6_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_6_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_7_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_8_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_9_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_10_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_10_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_11_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_11_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_12_zapytanie
opr_osoby_do_pomocy_pos_13_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_13_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_14_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_15_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_15_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_16_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_16_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_17_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_17_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_18_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_19_zapytanie
mopr_osoby_do_pomocy_pos_20_zal_1
mopr_osoby_do_pomocy_pos_20_zapytanie

ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH NA:

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Gorzkim Polu, przy ul. Starych Wierzb, opiekującej się 2 dzieci (nr postępowania:  21/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Beata Jakusik
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 02.11.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Beata Jakusik

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Żelaznej, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  24/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Hanna Tomalak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 02.11.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Hanna Tomalak

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza, opiekującej się 3 dzieci (nr postępowania:  27/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Ewa Karczewska
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 03.11.2017 r.
Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Ewa Karczewska

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Morasko, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  28/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Barbara Woźniak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 03.11.2017 r. data nadania oferty, data wpływu do Zamawiającego 06.11.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Barbara Woźniak

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Katalońskiej, opiekującej się 4 dzieci (nr postępowania: 33/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Paulina Tanak-Bryll
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 03.11.2017 r..

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Paulina Tonak-Bryll

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. Piastowskim, opiekującej się 1 dzieckiem (nr postępowania:  36/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Hanna Matuszek
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 02.11.2017 r..
Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Hanna Matuszek

 •  Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. Jana III Sobieskiego, opiekującej się 1 dzieckiem. (nr postępowania 19/2017 )

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Beata Nyczak
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 16.10.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Barbara Woźniak
2.    Beata Nyczak

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, przy ul. Biskupińskiej, opiekującej się 2 dzieci. (nr postępowania:  08/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Wiktoria Wisna
ochrona danych OSOBOWYCH
Data wpływu oferty: 09.10.2017 r.
Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Wiktoria Wisna

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. B. Chrobrego, opiekującej się 1 dzieckiem. (nr postępowania:  05/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Arkadiusz Bardoń
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty: 09.10.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Arkadiusz Bardoń

 • Wyłonienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Poznaniu, na os. Armii Krajowej, opiekującej się 1 dzieckiem. (nr postępowania:  01/2017)

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTY:
1.    Na wykonawcę usługi wskazano:
p. Natalia Milcarz
ochrona danych osobowych
Data wpływu oferty : 09.10.2017 r.

Oferty złożone do powyższego postępowania:
1.    Natalia Mielcarz

——————————————————————————————————————————————–
 

W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych,
na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na rok 2018 dla MOPR w Poznaniu

Nr sprawy MOPR-XV.2100.21.2017

Informujemy, że wygrała firma CELLPOL z Poznania.

———————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2018r.

 

Nr sprawy: MOPR-I.321.17.2017

 

 1.  

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości od 14.000 do 30.000 euro, podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowe wydawanie leków dla klientów MOPR w Poznaniu w 2018r.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

2.Wykonawca każdorazowo dokona wyceny leków na podstawie dostarczonej recepty

3.Wykonawca musi posiadać minimum

                      – 2 apteki na terenie obszaru nr 1

                      – 2 apteki na terenie obszaru nr 2

                      – 1 aptekę na terenie obszaru nr 3

                     Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.12.2018r. od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 02.01.2018r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
 • wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. netto,
 • wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto
 • ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach   ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w: sekretariacie MOPR ul. Cześnikowska 18

      nie później niż do dnia 08.12.2017r. do godz. 10.00

      Sekretariat czynny w godzinach: 7.30-15.00

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,

 

 

 1. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu:

 

Po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oferta będzie podlegała ocenie wg. następujących kryteriów:

– cena

– każda dodatkowa apteka na terenie miasta Poznania

– godziny otwarcia

– apteki dostępne dla osób niepełnosprawnych

– termin płatności.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie

procedury postępowania: 

 

Agata Ziętek  e-mail: agata_zietek@mopr.poznan.pl

                                            

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – treść
zał. nr 1 – Formularz ofertowy
zał. nr 1 do Formularza ofertowego- Cennik leków obowiązujacy na dzień złożenia oferty
zał. nr 2 – Obszary realizacji zleceń do aptek
zał. nr 3 – Pełnomocnictwo
zał. nr 5 – Wzór arkusza oceny oferty
zał. nr 4 – Wzór umowy

Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego do nowego Operatora oraz internetu mobilnego
dla MOPR w Poznaniu.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.09.2017

 

Nr sprawy: MOPR-I.321.09.2017

 1.  

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, podstawa prawna –
art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego do nowego Operatora oraz internetu mobilnego dla MOPR w Poznaniu.

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I – świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych ,przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego do nowego Operatora.

 

Część II – świadczenie usług internetu mobilnego przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów mobilnych.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do Zapytania  ofertowego.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 • wykonawca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakimbędzie wykonywać przedmiot zamówienia,
 • wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania ofertowegonr MOPR-I.321.09.2017 i zaakceptował bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dostarczenie do używania najpóźniej w terminie określonym w ofercie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora, aktywnych kart wraz urządzeniami będącymi przedmiotem postępowania.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
 • wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jednostkowa netto,
 • wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto
 • ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ().

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu,

ul. Cześnikowska 18, nie później niż do dnia 28.07.2017r. do godz. 13.00.

      Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • oferta wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty,
 • przedłożony wzór umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

 

 1. Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza (zał. nr 3 do zapytania ofertowego) i katalogu:

 

 Część I

1 cena

2 czas reakcji serwisowej

3 termin dostawy

4 zagwarantowany opiekun klienta biznesowego

5 aparaty telefoniczne na 2 karty sim

 

Część II

1 cena

2 czas reakcji serwisowej

3 termin dostawy

4 zagwarantowany opiekun klienta biznesowego

5 gwarancja

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania: 

Katarzyna Grylewicz tel:61 8 609 904 e-mail: katarzyna­_­grylewicz@mopr.poznan.pl

          

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 20.07.2017 – treść

zał. nr 1 do zapytania ofertowego 20.07.2017

zał. nr 2 do zapytania ofertowego 20.07.2017

zał. nr 3 do zapytania ofertowego 20.07.2017

——————————————————-

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr MOPR-I.321.09.2017

Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej Nr sprawy MOPR-I.321.09.2017

 

 

Poznań, dnia 12.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące „przygotowania i dostarczania gorącego posiłku klientom MOPR

w okresie lipiec – grudzień 2017r

      Nr sprawy: MOPR-I.321.07.2017

 

 

 1.  

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

      Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

      NIP: 209-00-01-440

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest poniżej 30 000 euro.

Podstawa prawna – art.4 pkt.8 w związku z art. 6a  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z późn. zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie jednego gorącego posiłku klientom MOPR w okresie lipiec – grudzień 2017r.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do Zapytania

      ofertowego.

 

Wymogi dotyczące przedmiotu  zamówienia:

-wykonawca  ma zarejestrowaną działalność gospodarczą co najmniej w zakresie, w jakim  będzie wykonywać przedmiot zamówienia

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

 Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

     

 • w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.
 • cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych  w przepisach o podatku VAT).

 

 • cena jednego posiłku z dowozem + podatek VAT = cena brutto jednego posiłku
 • cena brutto jednego posiłku x 9846szt = cena ostateczna

      

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w:  SEKRETARIAT  MOPR w Poznaniu ul. Cześnikowska 18

      nie później niż do dnia 23.06.2017r do godz. 12.00

      Sekretariat czynny w godzinach: 7.30 – 15.00

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów.
 • wypełniony formularz ofertowy
 • oświadczenie o ilości wykonanych usług
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania ofert,

 

 1. Wykaz kryteriów jakie musi spełniać oferta wg arkusza i katalogu

 

 • cena
 • ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę
 • ilość wykonanych usług (doświadczenie)
 • użycie do przewozu samochodów
 • staż działalności na rynku

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Zamawiającym, w zakresie:

procedury postępowania: 

Ewa Garbarczyk Malecha

       e-mail: ewa_garbarczyk@mopr.poznan.pl

 

 1. Oferent, który uzyska najlepszą ocenę (liczoną w punktach) zostanie wybrany do realizacji

            zamówienia.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez podania

           przyczyny na  każdym jego etapie.

                                                                                                                                

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe – treść

1. Formularz ofertowy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy

4. Wykaz kryteriów oceny ofert

5. Wzór pełnomocnictwa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Poznań, dnia 29.03.2017 r.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania

ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

ogłasza

postępowanie ofertowe

 

dotyczące wyboru podmiotu do wykonywania usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami. Warunki uczestnictwa określa „zaproszenie do składania ofert” , dostępne  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań – pok. 34, w godzinach  8.00 – 15.00.  oraz na stronie internetowej MOPR: www.mopr.poznan.pl

 

Termin składania ofert upływa 07  kwietnia 2017 r. godz. 10.00

Treść ogłoszenia

zaproszenie_ .2017

oświadczenie 2017

Wzór umowy_.2017

załącznik nr 1 i 2 do umowy_ 03.2017

Protokół zadawczo-odbiorczy

 

Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi cz.2

 

Zawiadomienie w sprawie wyboru oferty

20.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  w 2017r.

 

Nr sprawy: MOPR.I-321.05.2017

OGLOSZENIE

zapytanie ofertowe

zal. nr 1 – Formularz ofertowy

zał nr 1 do formularza ofertowego -Cennik leków obowiazujacy na dzień zlożenia oferty

zal. nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

zał.nr4 do zap. ofertowego- wzor arkusza oceny oferty

zal 1 do wzoru umowy – wzór zlecenia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

27.02.2017

W wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego usługi dzierżawy 35 urządzeń laserowych wielofunkcyjnych dla MOPR w Poznaniu wygrała firma CELLPOL SERWIS KSERO M.G. Ławniczek s.c


23.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  w 2017r.

 

Nr sprawy: MOPR.I-321.01.2017

 

zapytanie ofertowe

zal nr 1 – Formularz ofertowy

zal nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

zal 1 do wzoru umowy – wzór zlecenia

Przykładowa lista leków i materiałów opatrunkowych

zał nr4 do zap ofertowego- wzor arkusza oceny oferty

zał nr4 do zap ofertowego- wzor arkusza oceny oferty (2)

zawiadomienie o wyborze oferty

 

Poznań 28.11.2016r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem współpracy będzie bezgotówkowe wydawanie leków  dla podopiecznych MOPR w Poznaniu  na okres jednego roku  od 01.01.2017r do 31.12.2017r

Nr sprawy: MOPR.I-321.12.2016

zapytanie-ofertowe

zal-nr-1-formularz-ofertowy

zal-nr-2-do-zapytania-ofertowego-wzor-umowy

zal-1-do-wzoru-umowy-wzor-zlecenia

zal-nr-1-do-formularza-ofertowego-cennik-lekow-obowiazujacy-na-dzien-zlozenia-oferty

zal-nr4-do-zap-ofertowego-wzor-arkusza-oceny-oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty-odstapienie.