Pomożemy wyszukać

Nr postępowania: MOPR-I.2100.10.2022

Nr postępowania: MOPR-I.2100.10.2022

Informacja o wyniku postępowania (do pobrania format DOCX 30KB)


ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: MOPR-I.2100.10.2022

 1. Zamawiający:

      Miasto Poznań

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

 1. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

NIP: 209-00-01-440

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zwolnione z zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości od 10.000 zł brutto do 50.000 zł netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • zapewnienie wsparcia językowego w komunikacji pomiędzy klientami przybyłymi z Ukrainy oraz pracownikami MOPR w Poznaniu,
 • zamówienie dotyczy ok. 40 godzin tłumaczeń ustnych (on-line, telefonicznie lub fizyczne) oraz ok. 40 stron tłumaczeń pisemnych (format A4),
 • miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: teren miasta Poznania,
 • osoba wyznaczona do realizacji zamówienia nie musi posiadać obywatelstwa polskiego,
 • współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w tym umowa zlecenie, w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej).
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (preferowani absolwenci/studenci kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska, osoby posiadające certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego, osoby posługujące się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym),
 • w przypadku osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, a nie posiadających obywatelstwa polskiego, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy,
 • w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjina Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuna podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego na każdym jej etapie bez podania przyczyny.

W przypadku złożenia ofert niekompletnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta (za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie) do ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została  sklasyfikowana jako najkorzystniejsza w procesie oceny ofert.

Oferty złożone po terminie, nie spełniające warunków udziału w postępowaniu oraz nieuzupełnione w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będą podlegały odrzuceniu.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r..

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 2. w cenie jednostkowej netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty,
 3. wartość netto winna być wyliczona w sposób następujący: ilość x cena jedn. netto,
 4. wartość brutto winna być wyliczona w sposób następujący: wartość netto + %VAT,
 5. ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć:

Papierowo, w zamkniętej kopercie, opisane „ Postępowanie na USŁUGĘ WSPARCIA JĘZYKOWEGO” w: Sekretariacie ul. Cześnikowska 18 w Poznaniu,

Elektronicznie na adres e-mail oferty ZASZYFROWANE (hasło do odszyfrowanie należy podać po terminie składania ofert samodzielnie lub na prośbę e-mail Zamawiającego): zamowienia@mopr.poznan.pl

nie później niż do dnia 17.06.2022 do godz. 11:00

Sekretariat czynny w godzinach: pn. 7:30 – 16:00, wt.- czw.: 7:30 – 15:30, pt.: 7:30 – 15:00.

 

O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. wypełniony formularz ofertowy,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość wymaganych języków lub pisemne oświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia o ich znajomości,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. jeśli dotyczy – pełnomocnictwo do składania oferty.

Wykaz kryteriów oraz sposobu oceny wg arkusza i katalogu:

Cena – 100%

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą, w zakresie procedury postępowania:

Katarzyna Grylewicz, tel. 601 945 417, e-mail: zamowienia@mopr.poznan.pl

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (do pobrania format DOC 98KB)
 2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy (do pobrania format DOC 72KB)
 3. Wzór umowy na wsparcie językowe – j. ukraiński (do pobrania format DOCX 30KB)
 4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (do pobrania format DOCX 41KB)

* Zapytanie ofertowe zawiera wymagania podstawowe, które mogą zostać rozszerzone w zależności od rodzaju zamówienia

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MOPR-I.2100.10.2022

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nr sprawy: MOPR-I.2100.10.2022

 

Dane oferenta:

      ……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

Adres e-mail, tel.

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego MOPR-I.2100.10.2022 składam ofertę oraz:

 

 1. Akceptuję w całości treść zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń.
 2. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z umową, w cenach zgodnych z cenami jednostkowymi wskazanymi w formularzu ofertowym, tj.:
  1. 1 godzina tłumaczenia ustnego (on-line, telefonicznie lub fizyczne): ………………. zł brutto,

 

 1. 1 strona tłumaczenia pisemnego (format A4): ………………. zł brutto,
 1. Deklaruję możliwość realizacji zamówienia jako*:
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą
 • osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej)
 1. Oświadczam, że:
  1. osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego, języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego,
  2. osoba wyznaczona do realizacji zamówienia jest*:
 • absolwentem/studentem kierunku filologia ukraińska i/lub rosyjska,
 • osobą posiadającą certyfikat potwierdzający znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego,
 • osobą posługującą się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim jako językiem ojczystym,
 • żadne z powyższych.
 1. osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada obywatelstwo polskie lub posiada dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie RP i możliwość legalnego podjęcia pracy,
 2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji naUkrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

 

 

 

 

……………………………………                                                             …………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis oferenta)

 

 1. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z ofertą :

 

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..…

 

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została  sklasyfikowana jako najkorzystniejsza w procesie oceny ofert.

 

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

….……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do złożenia oferty

 

 

*- właściwe zakreślić

Przejdź do treści