Pomożemy wyszukać

Informacja o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa”

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (środki z Funduszu Solidarnościowego)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).
Wniosek wraz z kalkulacją kosztów i częścią opisową na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji pod linkiem: link

Przejdź do treści