Pomożemy wyszukać

Informacja o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (środki z Funduszu Solidarnościowego)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z kalkulacją kosztów i częścią opisową  na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za  pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji pod linkiem: link

 

Przejdź do treści