Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.  

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków)  i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.  

Do realizacji PO PŻ w Podprogramie 2016 w Poznaniu wybrane zostały 2 organizacje lokalne (OPL)  

  • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności 
  • Caritas 

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017

od 08.2017 do 05.2018

Rolą MOPR w Poznaniu jest  kwalifikowanie osób do otrzymania żywności i wydawanie skierowań do organizacji zajmujących się ich dystrybucją. Zatem aby otrzymać żywność należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii MOPR o wystawienie  skierowania. Na skierowaniu  wskazane będzie miejsce odbioru żywności.  

Zasady kwalifikowania osób:  

  • Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie. 
  • Osoby bezdomne nie potrzebują skierowania z MOPR w Poznaniu, mogą bezpośrednio zgłaszać się do organizacji ww. organizacji OPL.