Pomożemy wyszukać

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

A. SKIEROWANIE I POBYT

Skierowanie do DPS przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej opieki, której nie można zapewnić w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

DPS, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na Domy dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie oraz osób uzależnionych od alkoholu.

Wykaz poznańskich DPS oraz tych spoza Poznania, z którymi współpracuje Ośrodek znajduje się w zakładce „baza teleadresowa DPS/RDP”. Pozostałe można znaleźć w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Rejestry DPS są ogłaszane do 30 czerwca każdego roku.

Każdy DPS, niezależnie od typu, zapewnia m. in.: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, niezbędną pomocy w załatwianiu spraw osobistych, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych oraz stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

DPS mogą prowadzić: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Skierowanie odbywa się w ramach postępowania administracyjnego, które zostaje wszczęte na podstawie wniosku złożonego na odpowiedniej, względem miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej, Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Do wniosku o skierowanie do DPS należy dołączyć: decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu; decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.

W takiej sytuacji wydawane jest skierowanie do DPS odpowiedniego typu znajdującego się poza Poznaniem.

Do zamieszkania w DPS niezbędne jest otrzymanie decyzji umieszczającej, która wydawana jest po uzyskaniu decyzji kierującej i zwolnieniu się miejsca w docelowym DPS. W przypadku wydania decyzji kierującej i braku wolnych miejsc w DPS, osoba kierowana wpisywana jest na listę osób oczekujących oraz jest informowana o swojej pozycji w kolejce oraz przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.

Czas oczekiwania na miejsce w DPS jest inny dla każdego Domu. Uzależniony jest od typu oraz aktualnej kolejki osób oczekujących. Informacje o aktualnym przewidywanym czasie oczekiwania w poznańskich Domach można uzyskać w Sekcji ds. DPS pod numerem telefonu 61-878-1782.

Nie, skierowanie przysługuje osobom, które w dniu wydawania decyzji kierującej wymagają całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania. Przepisy nie przewidują możliwości rezerwacji miejsca dla osób zdrowych i samodzielnych.

Po zwolnieniu się miejsca w DPS pracownicy Sekcji ds. DPS, zgodnie z kolejnością listy oczekujących, wskazują pracownikowi Domu kolejną osobę do umieszczenia. Pracownik socjalny DPS kontaktuje się ze wskazana osobą (lub osobą wskazaną do kontaktu) i ustala szczegóły przyjęcia.

Swoją aktualna pozycję na liście oczekujących można się sprawdzić u pracowników Sekcji ds. DPS pod numerem telefonu 61-878-1782.

Do umieszczenia w DPS niezbędne jest wyrażenie świadomej zgody przez osobę zainteresowaną. Jeżeli uzyskanie zgody nie jest możliwe, a osoba wymaga całodobowej opieki, należy złożyć wniosek do Sądu o umieszczenie w DPS bez zgody.

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

Jeżeli skierowanie nie zostało wydane na podstawie postanowienia Sądu, to mieszkaniec, po napisaniu stosownego oświadczenia, w każdej chwili może zrezygnować z pobytu w Domu.

B. ODPŁATNOŚĆ

Koszt pobytu jest inny dla każdego Domu i jest aktualizowany do końca marca każdego roku. Bieżące kwoty miesięcznego kosztu pobytu dla Domów, w których przebywają mieszkańcy Poznania można znaleźć w zakładce „baza teleadresowa DPS/RDP”.

Mieszkaniec płaci za pobyt w DPS nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Tak, jest wliczane. Zgodnie obowiązującymi przepisami świadczenie uzupełniające nie jest uwzględniane przy ustalaniu dochodu na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego. Skierowanie do DPS nie jest świadczeniem pieniężnym, więc brak jest podstaw do nie doliczania go do dochodu. Wyjątkiem jest ustalanie dochodu osób zobowiązanych do dopłacania do pobytu w DPS (małżonek, zstępni i wstępnymi), w tym przypadku świadczenie uzupełniające nie jest wliczane do dochodu.

Tak, na dochód składają się wszystkie dodatki, takie jak: dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, deputat węglowy etc.

Odpłatność jest ustalana ponownie, jeżeli dochód mieszkańca wzrośnie o 10% aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego (aktualnie 70,10 zł), ale zawsze wynosi nie więcej niż 70% dochodu.

Tak, wszystkie osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są ustawowo zobowiązane do niezwłocznego informowania Ośrodka, który wydał decyzje kierująca o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej.

Nie, odpłatność niezależnie od wysokości dochodu zawsze wynosi nie więcej niż 70% i nie może przekroczyć ustalonego całkowitego kosztu pobytu w DPS.

W takiej sytuacji za pobyt płaci rodzina, a jeżeli osoba jest samotna to gmina, która wydała decyzję kierującą.

Zobowiązani do ponoszenia odpłatności są w kolejności: małżonek, zstępni przed wstępnymi. Odpłatność wymienionych osób ustalana jest na podstawie umowy lub decyzji administracyjnej. Wysokość partycypacji w odpłatności ustalana jest indywidualnie po zbadaniu sytuacji dochodowej rodziny. Zwolnieni z odpłatności są członkowie rodziny, którzy nie przekraczają określonych kryteriów finansowych (aktualnie jest to 2103 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1584 zł na osobę w rodzinie).

Nie, rodzeństwo nie jest zobowiązanie do ponoszenia odpłatności.

W takim przypadku opłatę zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

C. INNE

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.

Stan na 13.12.2019 r.

Zadaj pytanie

View more
Skip to content