Pomożemy wyszukać

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej są to placówki, które zapewniają usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania. DPS mogą być prowadzone przez: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół katolicki, inne związki wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne. Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie Domu jest wojewoda.

DPS, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

  1. osób w podeszłym wieku
  2. osób przewlekle somatycznie chorych
  3. osób przewlekle psychicznie chorych
  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  6. osób niepełnosprawnych fizycznie
  7. osób uzależnionych od alkoholu

Rejestr Domów Pomocy Społecznej wraz z aktualnymi kosztami utrzymania można znaleźć w zakładce Baza teleadresowa DPS. W zakładce Poradnik FAQ znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procedury skierowania, zasad odpłatności oraz pozostałych kwestii związanych z Domami Pomocy Społecznej.

Przejdź do treści