Pomożemy wyszukać

Programy EFS

Programy EFS

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu we współpracy z Bankiem Żywności, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. MOPR Poznań  odpowiada za kwalifikowanie do udziału w Programie osoby najbardziej potrzebujące, wydając skierowanie.

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

Zadania i działania realizowane w programie:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
 • przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

 • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania

Miasto Poznań w partnerstwie z Fundacją Sowelo realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania”.

Celem projektu jest rozwój kompleksowego systemu usług społecznych dla mieszkańców Poznania.

Grupą docelową są:

 1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki/wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania minimum 1 z podstawowych czynności dnia codziennego; w tym głównie osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami,
 2. opiekunowie faktyczni osób wymagających pomocy.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział ok. 1050 osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • usługa krótkotrwałego pobytu dziennego i całodobowego – opieka wytchnieniowa,
 • wsparcie kompetencyjne opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami,
 • organizacja mieszkań wspomaganych,
 • Sąsiedzki Klub Seniora,
 • towarzyszące usługi asystenckie,
 • Miejski Punkt Opieki Wytchnieniowej.

Efektem projektu będzie utworzenie miejsc, w których uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie w postaci wyżej wymienionych usług (188 miejsc, w tym 148 utworzonych przez Miasto Poznań).

Okres realizacji projektu: 1.12.2023–31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 20 216 944,44zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 151 861,10 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie


Program „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego oraz Miasta Poznania:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

 Efekty projektu

 •  wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 1162 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 23 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Partner wiodący

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Miasto Poznań
 • Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach
 • Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 • Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 • Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu) : 30 799 587,50 zł

Kwota dofinansowania UE: 21 559 711,25 zł

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Do pobrania format PDF 179KB)
Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Do pobrania format PDF 501KB)

KONTAKT w sprawie projektu:

Tel. 61 878 18 14

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


1.1. Projekt USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-03-2022 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska
 • Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel projektu: ułatwienie w latach 2019-2022 dostępu minimum 1702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności (w tym 500 osobo do usług opiekuńczych, 92 os osobom do specjalistycznych usług opiekuńczych, 110 os do wypożyczalni, 850 osobom do teleopieki, 150 osobom do usług asystenckich (w tym 56 do mieszania wspomaganego), 8 osobom do mieszania  chronionego, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach dziennego domu opieki medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki.

Planowane efekty:

 • 850 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi specjalistyczne i usługa teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki)
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi opiekuńcze)
 • 314 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, w tym 150 osób objętych usługami asystenckimi, 100 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej (wkład własny) oraz 64 osoby objęte usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi / usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (dzienny dom opieki medycznej)
 • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Wartość projektu: 18 722 310,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł


1.2. Projekt POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNANIA – EDYCJA II

 

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin realizacji projektu: 01-03-2020 r. – 30-06-2023 r.

 

Realizator projektu: 
Beneficjent: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA / Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Partnerzy: Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.
Cel projektu: objęcie wsparciem rodzin zastępczych i biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 10 gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań.
Planowane efekty: wzrost liczby osób, korzystających ze wsparcia oferowanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz innych Partnerów projektu, a co za tym idzie – polepszenie dostępności usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Wartość projektu:
15 039 012,84 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 12 783 160,91 zł

1.3. Projekt FENIKS TRZECI

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Termin realizacji projektu: 29-06-2021 r. – 28-06-2023 r.

Realizator projektu: Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Cel projektu: zmniejszenie w okresie od 29-06-2021 r. do 28-06-2023 r. skali zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczanym przez 421 osób (238 kobiet i 183 mężczyzn) zamieszkujących w Poznaniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Planowane efekty:

 • 421 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
 • 106 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem
 • 421 z opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji
 • 421 osób realizujących kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym
 • 421 osób uzyskujących dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji
 • 136 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego objętych wsparciem
 • 43 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem
 • 42 osoby i/lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ

Wartość projektu: 4 123 715,06 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 505 157,80 zł

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE


1.4. Projekt FENIKS I SPÓŁKA

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Termin realizacji projektu: od 30.09.2022 r. do 29.09.2023

Realizator projektu: Fundacja SOWELO (Partner wiodący), Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (Partner)

Cel projektu: zmniejszenie w okresie od 30.09.2022 r. do 29.09.2023 skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczanego przez 300 osób (175 kobiet i 125 mężczyzn) zamieszkujących w Poznaniu.

Planowane efekty:

 • 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (150 os. – Partner 1, 150 os. – Partner 2)
 • 180 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem (150 os. – Partner 1, 30 os. – Partner 2)
 • 300 z opracowaną indywidualną ścieżkę reintegracji (150 os. – Partner 1, 150 os. – Partner 2)
 • 300 osób realizujących kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym (150 os. – Partner 1, 150 os. – Partner 2)
 • 300 osób uzyskujących dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji (150 os. – Partner 1, 150 os. – Partner 2)
 • 120 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego objętych wsparciem (120 os. – Partner 2)
 • 139 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem (139 os. – Partner 1)

Wartość projektu: 2 088 000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 774 800,00 zł

Krótki opis projektu:

Projekt „Feniks i spółka” będzie realizowany w partnerstwie Fundacji Sowelo i Miasta Poznania / Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane będzie do 300 mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz aktywności zawodowej z powodu niewystarczających zasobów materialnych, wyuczonej bezradności, utrudnionego dostępu do rynku pracy i niepełnosprawności wpływającej na brak możliwości samodzielnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Uczestnicy otrzymają wsparcie mające na celu włączenie ich w aktywne życie społeczne i zawodowe. Osoby doświadczające wyuczonej bezradności, ubogie i mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy będą mogły wziąć udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez MOPR w P-niu, a w jego ramach skorzystać ze wsparcia trenera pracy, psychologa, trenera umiejętności osobistych i prawnika oraz uczestniczyć w warsztatach z zakresu umiejętności społecznych, osobistych oraz związanych z funkcjonowaniem w miejscu pracy. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną otrzymają wsparcie trenera pracy, asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz rehabilitanta. Ponadto wszyscy uczestnicy będą mogli ubiegać się o skierowanie na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się w ramach projektu o wsparcie finansowe.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 30.09.2022 roku. W IV kwartale 2022 roku rozpocznie się realizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością, a począwszy od 1.01.2023 r. również zajęcia Klubu Integracji Społecznej. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania zakończą się do 29 września 2023 r.

Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników Fundacji Sowelo oraz pracowników socjalnych MOPR w Poznaniu

Zasady naboru:

 1. Zgłoszenie kandydatów są przyjmowane:
 2. osobiście w siedzibie Fundacji Sowelo,
 3. osobiście w siedzibie Klubu Integracji Społecznej,
 4. osobiście w siedzibie filii MOPR właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania kandydata.

2.Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada następujące dokumenty (do pobrania w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 lub do pobrania na stronach internetowych partnerów pod adresami www.sowelo.net.pl oraz www.mopr.poznan.pl:

 1. karta zgłoszenia do projektu, [plik *.pdf, *.doc]
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, [plik *.pdf, *.doc]
 3. formularz rekrutacyjny, [plik *.pdf, *.doc]
 4. ankieta samooceny ex-ante, [plik *.pdf, *.doc]
 5. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 6. aktualne orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska – w przypadku osób o stwierdzonych zaburzenia psychicznych.
 7. aktualne zaświadczenia z PUP – w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 8. aktualne zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo – w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osób biernych zawodowo.

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, kandydat przedkłada również dowód osobisty – do wglądu w celu potwierdzenia podstawowych danych osobowych.

 1. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w §2.
 2. Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji działań jest przekazywana kandydatowi przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranego obszaru wsparcia z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez kandydata w ankiecie rekrutacyjnej.

Promocja projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Plakat programu Feniks

Skip to content