Pomożemy wyszukać

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (w skrócie MOPR):

telefon: +48 61 646 33 44
e-mail: mopr@mopr.poznan.pl
adres korespondencyjny: Cześnikowska 18, 60-330 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mopr.poznan.pl/.


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 5.04.2019 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.03.2024 r.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się załączniki pdf zawierające skany dokumentów wraz z oryginalnymi podpisami, dokumenty nie nie są odczytwane przez czytniki pdf. Przy tego typu publikacjach dodawane są tekstowe opisy zawartości dokumentu.

Na stronie internetowej znajduje się graficzny załącznik jpg ze schematem organizacyjnym MOPR. Ze względu na brak możliwości odczytania zawartości pliku przez czytnik, dodano pełny opis tekstowy struktury organizacyjnej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 7.04.2019 r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.03.2024 r.
Oświadczenie sporządzono dnia 10.04.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Inspektor Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej: iod@mopr.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna:

Dostępność do budynków

CENTRALA
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań,

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: parter bez ograniczeń, piętro – schody. Schody wewnętrzne wyposażone w kontrastową krawędź, poręcze posiadają nakładki Braaille’a. Ponadto umieszczono w ich sąsiedztwie oznaczenia pola uwagi.


FILIA JEŻYCE
DZIAŁ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

SEKCJA DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SEKCJA DS. DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
SEKCJA DS. DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: winda

Podjazd dla wózków prowadzący do budynku


Filia GRUNWALD
DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO
Matejki 50, 60-770 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: winda


FILIA NOWE MIASTO
os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: ograniczony


FILIA STARE MIASTO
ul. Kościuszki 103, 61-717 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: ograniczony. Podjazd dla wózków prowadzący do budynku. Dostępny jest schodołaz


FILIA WILDA
ul. Opolska 58, 61-433 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: winda


DZIAŁ POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM
ul. Gronowa 22/parter, 61-655 Poznań

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością: podnośnik


Inne dostosowania

CENTRALA
ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań,

Tablice z nazwą urzędu i godzinami otwarcia w języku Braille’a

Ścieżki dotykowe prowadzące od przejścia dla pieszych do furtki wejściowej i dalej do wejścia do siedziby Centrali MOPR. Przed wejściem płyta ostrzegawcza. Punkt Obsługi Klienta na parterze wyposażony w pętlę indukcyjną. Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wyposażona w system przywoływania asysty, na jej drzwiach nakładka Braille’a.

Na budynku zamontowany znacznik Totupoint

FILIA JEŻYCE
DZIAŁ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

SEKCJA DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SEKCJA DS. DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

Tablice z nazwą urzędu i godzinami otwarcia w języku Braille’a

Na budynku zamontowany znacznik Totupoint

Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku, przy wejściu głównym, umieszczono plan tyflograficzny.

SEKCJA DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

Wyposażona w pętlę indukcyjną

Pomieszczenie dla osoby z niepełnosprawnością z opiekunem wyposażone w komfortkę (wymiary 193×60, udźwig do 180 kg), umywalkę, sedes.


 

Skip to content