Pomożemy wyszukać

Działania informacyjne

Działania informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizując Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, przedstawia poniżej informacje o zadaniach oraz o ich dofinansowaniu z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – Edycja 2024

Rodzaj dotacji budżetowej:  Program zakłada dwa źródła finansowania:

Dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie 2024.

Wartość dofinansowania na 2024 rok: 361.767,00 zł

Wartość całkowita na 2024 rok: 774.222,00 zł

 

Opis programu:

Strategicznym celem Programu 2024 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Cel szczegółowy:

Wsparcie finansowe samorządu gminnego w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy na terenie miasta Poznania przez dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

Program 2024 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Zakłada się, że długofalowymi efektami Programu będą:

 1. Zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.
 2. Poprawa jakości życia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.
 3. Rozwój małych i kameralnych form pomocy na poziomie lokalnym, tym samym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.
 4. Upowszechnienie tej formy wsparcia oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.
 5. Wsparcie zadań publicznych realizowanych w ramach współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym.

Program 2024 zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację modułu I.

MODUŁ I:

Dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych  domów pomocy, tj. dofinasowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób przebywających w 2024 r. w rodzinnych domach pomocy bez względu na to kiedy osoby te zostały skierowane do domu, tj. dofinansowanie pobytu osób skierowanych do domu przed dniem 1 stycznia 2024 r., jak i dofinansowanie pobytu nowo kierowanych w 2024 r. osób do rodzinnych domów pomocy.

znak fagi polskiej i godło polskie

 

Logo ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej

Program: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Rodzaj dotacji budżetowej:

Program jest finansowany ze środków budżetu Państwa w wysokości nie wyższej niż 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania oraz z wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Wartość dofinansowania: 65.398,25 zł

Wartość całkowita: 81.747,81 zł

Opis projektu:

Celem programu jest:

Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Adresaci programu:

– bezpośrednimi adresatami programu są wszystkie gminy w Polsce (miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie)
– pośrednimi adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 4 639 712,80 zł na 2024 rok

Wartość całkowita: 16 844 338,00 zł na 2024 rok

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków

 

znak fagi polskiej i godło polskie

Dofinansowano: zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa Projektu: „ Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Dofinansowanie:     7 822,80 zł

Całkowita wartość: 9 778,50 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – Edycja 2023

Rodzaj dotacji budżetowej:  Program zakłada dwa źródła finansowania:

Dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz Środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie 2023.

Wartość dofinansowania na 2023 rok: 145.681,20 zł

Wartość całkowita na 2023 rok: 440.373,20 zł

 

 

Opis programu:

Strategicznym celem Programu 2023 jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Cel szczegółowy:

Wsparcie finansowe samorządu gminnego w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnym domu pomocy dla 8 osób na terenie miasta Poznania przez dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnego domu pomocy.

Program 2023 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Zakłada się, że długofalowymi efektami Programu będą:

 1. Zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.
 1. Poprawa jakości życia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.
 1. Rozwój małych i kameralnych form pomocy na poziomie lokalnym, tym samym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.
 1. Upowszechnienie tej formy wsparcia oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.
 1. Wsparcie zadań publicznych realizowanych w ramach współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym.

 

Program 2023 zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie  udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie   usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację dwóch modułów:

MODUŁ I:

Dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych  domów pomocy, tj. dofinasowanie pobytu w rodzinnych domach pomocy osób przebywających  w 2023 r. w rodzinnych domach pomocy bez względu na to kiedy osoby te zostały skierowane  do domu, tj. dofinansowanie pobytu osób skierowanych do domu przed dniem 1 stycznia  2023 r., jak i dofinansowanie pobytu nowo kierowanych w 2023 r. osób do rodzinnych domów  pomocy.

MODUŁ II:

Moduł IIA: jednorazowe wsparcie finansowe nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach, jakie gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacjom pożytku publicznego lub osobom fizycznym planującym uruchomienie domu na podstawie umowy zawartej z gminą.

Moduł IIB: jednorazowe wsparcie finansowe nowotworzonych rodzinnych domów pomocy celem dostosowania pomieszczeń do wymogów rozporządzenia przez dofinansowanie remontu pomieszczeń lub zakupu wyposażenia w budynkach będących własnością organizacji pożytku publicznego, w których planowane jest uruchomienie rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy zawartej z gminą.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Rodzaj dotacji budżetowej:  Program zakłada dwa źródła finansowania:

Dotację z Funduszu Pracy oraz Środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie 2023.

Wartość dofinansowania na 2023 rok: 168.757,92 zł

Wartość całkowita na 2023 rok: 177.757,92

Cel programu:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Opis programu:

W ramach Programu zostaną dofinansowane:

 1. dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2 000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa – zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatków i nagród otrzymanych przez asystenta rodziny na podstawie umów, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dofinansowanie powinno stanowić maksymalnie do 80% kosztów dodatku (podmiot wnioskujący o dofinansowanie powinien zabezpieczyć udział własny w wysokości minimum 20%).
 2. koszty zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczalnej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) poniesione przez gminę za okres listopad – grudzień 2023 r. Z kosztów zostaną wyłączone środki na dodatki do wynagrodzenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu oraz wymagany wkład własny oraz wszystkie dodatkowe świadczenia wypłacone asystentom, inne niż wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Rodzaj dotacji budżetowej:  Program zakłada dwa źródła finansowania:

Dotację z Funduszu Pracy oraz Środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie 2023.

Wartość dofinansowania na 2023 rok: 328.440,00 zł

Cel programu:

Dofinansowanie zostanie przyznane do wynagrodzeń wypłacanych od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Opis programu:

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

 1. dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 2. dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: „Korpus Wsparcia Seniora”

Rodzaj dotacji budżetowej:

Program jest finansowany ze środków budżetu Państwa

Wartość dofinansowania: 225 676,00 zł

Wartość całkowita: 282 095,00 zł

Opis projektu:

Celem programu jest:

1) wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

 

Plakat informacyjny programu

 

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania: 10 544 085,90 zł na 2023 rok

Wartość całkowita: 15 975 887,73 zł na 2023 rok

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków

plakat informacyjny

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci

Wartość całkowita: 539 670,27 zł

Dofinansowanie: 431 736,22 zł

Opis programu:

Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywiania dzieci.

znak fagi polskiej i godło polskie

Rodzaj dotacji budżetowej: zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet na 2024 rok: 18 328 049,00 zł

Opis zadania:

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

 1. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
  1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
  2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
  4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami

Realizowane zadania:

 • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
 • Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych),
 • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
 • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Aktywny Samorząd

Rodzaj dotacji budżetowej:  program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Budżet programu na 2024 rok: 3 150 270,00 zł

Opis programu:

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program składa się z dwóch modułów:

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, (dofinansowanie lub refundacja), w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 i 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – szkolenie w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 5 – dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Moduł II

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne);
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: Zajęcia klubowe w WTZ

 

Rodzaj dotacji budżetowej: program realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Budżet programu na 2024 rok: 189 420,00 zł

 

Opis programu:

 

W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

W programie uczestniczą trzy poznańskie WTZ: Krzemień, Przyjaciele i Koniczynka

znak fagi polskiej i godło polskie

Program: „Samodzielność Aktywność Mobilność”
Dostępne Mieszkanie; Mieszkanie dla Absolwenta

 

Rodzaj dotacji budżetowej: zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Budżet programu na 2024rok: 1 065 520,65 zł

 

Opis programu:

 • „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta”
 • Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
Skip to content