Dofinansowanie likwidacji Barier w Komunikowaniu się i Technicznych

Kto może otrzymać pomoc?

Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacją barier poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem i jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony wniosek

2.Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).

Procedury

Procedura wymaga zawarcia umowy z MOPR o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dofinansowanie  zakupu  Sprzętu Rehabilitacyjnego

Kto może otrzymać pomoc?

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochódw rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w przypadku osoby samotnej.

Uwaga ! Kwoty zmieniają się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. W doborze sprzętu może pomóc Państwu lekarz.
Przykłady sprzętu rehabilitacyjnego:

 • łóżko rehabilitacyjne,
 • rower rehabilitacyjny – stacjonarny,
 • materac do ćwiczeń,
 • piłka lekarska,
 • drabinki gimnastyczne,
 • bieżnia rehabilitacyjna,
 • drążki gimnastyczne,
 • komputery z oprogramowaniem specjalnym, (oprogramowanie logopedyczne, aktywizujących chorych na autyzm).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek 
 2. Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).
 3. Zaświadczenie potwierdzające fakt, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 4. Ofertę cenową na sprzęt od sprzedawcy.

Procedury i terminy

Procedura wymaga zawarcia umowy z MOPR o dofinansowanie ze środków PFRON, PRZED zakupem sprzętu.

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dofinansowanie  likwidacji Barier Architektonicznych

Kto może otrzymać pomoc?

Osoby niepełnosprawne o różnych rodzajach niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu/budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacją barier, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Zakup sprzętu lub wykonanie robót, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem.
Nie jest to remont – ostateczny zakres prac i zakupów określa protokół sporządzony podczas wizji lokalnej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek
 2. Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności /znaczny, umiarkowany, lekki/ lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).
 3. Zgoda właściciela mieszkania lub budynku (w koniecznych przypadkach).

Procedury i terminy

Procedura wymaga zawarcia umowy z MOPR o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów zakupu sprzętu lub wykonania robót, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dofinansowanie zaopatrzenia w Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze

Kto może otrzymać pomoc?

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego ,rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób), podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc , w którym składany jest wniosek nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w przypadku osoby samotnej.

Uwaga ! Kwoty zmieniają się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zlecenie lekarza (ortopedy, neurologa), które są częściowo dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przykłady przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

 • wózki inwalidzkie,
 • protezy kończyn dolnych i górnych,
 • pionizatory,
 • aparaty słuchowe,
 • obuwie ortopedyczne,
 • gorsety, kołnierze,
 • laski, kule, balkoniki,
 • soczewki okularowe,
 • lupy, pomoce optyczne,
 • aparaty słuchowe, wkładki do aparatów,
 • pasy ortopedyczne,
 • materace przeciwodleżynowe,

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk wniosku z załącznikami:

 • Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
 • Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie , kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • Fakturę „ proforma” ( ofertę) określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz kserokopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjętego do realizacji.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych przyznanych na to zadanie.

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit.a) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania może się zmienić, uzależniona jest od wysokości przyznanego planu finansowego na dany rok.

Dofinansowanie pobytu na Turnusie Rehabilitacyjnym

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie organizuje turnusów rehabilitacyjnych przekazuje jedynie osobie niepełnosprawnej dofinansowanie do turnusu, który to turnus Wnioskodawca załatwia sobie sam. 
 • Turnusy mogą być organizowane wyłącznie przez podmioty posiadające wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę.

Pobierz rejestr ośrodków i organizatorów 
http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/

 • Wysokość dofinansowania do turnusu ma charakter zróżnicowany co oznacza, że nie jest jednakowa dla wszystkich wnioskodawców. Uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności (grupy inwalidzkiej) oraz od dochodu.
 • Turnus rehabilitacyjny to nie to samo co sanatorium. W kwestii sanatorium należy zwrócić się Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Należy pamiętać, że najpierw musi być dofinansowanie, a potem wybieramy turnus rehabilitacyjny.
 • Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 61860-99-32 bądź osobiście przy ul. Cześnikowskiej 18, pokój 11.

Kto może otrzymać pomoc?

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności

Co jest przedmiotem dofinansowania ?

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek 
 2. Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności /znaczny, umiarkowany, lekki/ lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby ze znacznym (bądź równoważnym) stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne uczące się i niepracujące w wieku 16-24 lata,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby z umiarkowanym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osoby z lekkim (bądź równoważnym) stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej , niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Bardzo ważne !!
Nasze dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i nie ma nic wspólnego z pobytem w sanatorium, które jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), dlatego w żadnym razie nie może być dofinansowane ze środków PFRON.