DRUK OFERTY pobiera i wypełnia zakład protetyczny. Na wydrukowanej ofercie powinna być widoczna pieczątka zakładu protetycznego oraz podpis osoby sporządzającej ofertę. Wydrukowaną ofertę proszę udostępnić pacjentowi w celu przedłożenia w siedzibie MOPR wraz z wnioskiem o dofinansowanie zakupu protezy 


Druk oferty do pobrania POBIERZ


DRUK KOSZTORYSU pobiera i wypełnia zakład protetyczny. Na wydrukowanym kosztorysie powinna być widoczna pieczątka zakładu protetycznego oraz podpis osoby sporządzającej kosztorys. Wydrukowany kosztorys wraz z fakturą vat proszę udostępnić pacjentowi w celu przedłożenia w siedzibie MOPR jako dokumenty rozliczeniowe przyznanego dofinansowania do zakupionej protezy.
Pobierz druk kosztorysu


Druk kosztorysu do pobrania POBIERZ