Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem  programu jest osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi- 3.500 zł,

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;

wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:

a)w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,

b)w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:

−wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,

−wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,

−wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;


Częstotliwość udzielania pomocy:

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.