Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem  programu jest osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi- 3.000 zł,

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
  2. którym nie upłynął okres gwarancji udzielonej na przedmiot objęty dofinansowaniem;
  3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.511), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.


Częstotliwość udzielania pomocy:

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.