Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Koszty kursów i egzaminów- należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.


Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest  w wieku aktywności zawodowej,
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu.


W ramach programu udzielane jest dofinansowanie lub refundacja*:

 1. Kosztów kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
  oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:
 2. Kosztów związanych z:
  1. zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
  2. dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu

*refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A  – to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym- symbol orzeczenia: 10- N lub całościowych zaburzeń rozwojowych- symbol orzeczenia: 12- C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 2 w ramach programu wynosi: 2.200 zł 

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi  – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na czas trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania* wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali  na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.511), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.