Cel szczegółowy programu – umożliwienie beneficjentom programu do aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Adresatem  programu jest osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  2. jest aktywna zawodowo*,
  3. pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

*aktywność zawodowa – zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Dofinansowanie  lub refundacja ze środków PFRON wynosi 85% ceny brutto usługi, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy może dotyczyć kosztów poniesiony do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% kosztów tej opłaty.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się do 31 grudnia roku, w którym została zawarta umowa dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. posiadający wymagalne zobowiązania** wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
  2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.