Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem  programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada stopień niepełnosprawności,
 2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to  proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.

Poziom jakości  protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:

 1. poziom III – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
 2. poziom IV – proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne  – tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi

Poziom jakości  protez kończyny dolnej– należy przez to rozumieć:

 1. poziom III – poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
 2. poziom IV – grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 4 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji do wysokości:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł,
 • przedramienia  – 6.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
 • na poziomie podudzia  – 4.200 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany  i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.511), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Częstotliwość udzielania pomocy:

Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.