Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

Sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie-  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacja zawodowa i społeczną potencjalnego beneficjenta.

Urządzenia brajlowskie- należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formułę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),1.
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Dysfunkcja obu kończyn górnych w przypadku Obszaru B – to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,  m.in.: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

Dysfunkcja narządu wzroku w przypadku Obszaru B– to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku   (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,  ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

Przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w pkt. 1 i 2, są traktowane jako osoby niewidome.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 1 programu wynosi:

 • dla osoby niewidomej- 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie- 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany  i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na okres  trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania* wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali  na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.511), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON

Inne informacje:

1. W przypadku obszaru B (zadanie 1) beneficjenci wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PEFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas  w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON.