Pierwszy krok

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych aktów przemocy. Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o Tobie – jako osobie doświadczającej przemocy ze strony osób najbliższych. W tym właśnie miejscu dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy, która występuje w Twojej rodzinie, czyli co możesz konkretnie zrobić?

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz w Poznaniu:

  • Zgłoś się do Punktu Interwencji Kryzysowej (ul. Niedziałkowskiego 30) lub Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (ul. Dolne Chyby 10, Przeźmierowo k/Poznania), gdzie uzyskasz poradę i pomoc w sytuacji kryzysowej.
  • Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
  • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. – Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
  • Jeśli działania interwencyjne podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
  • Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
  • Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
  • Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
  • Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Istotne jest to, abyś wiedział/wiedziała, że formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji: jednostek pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.

Pamiętać należy, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwszy kontakt

W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję. W tym miejscu prezentujemy instytucje „pierwszego kontaktu”, które mogą Tobie pomóc – wspierając Cię w wychodzeniu z przemocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18, Poznań, tel. 61 860 99 00

Filia Grunwald MOPR ul. Matejki 50, Poznań, tel. 61 878 48 73

Filia Jeżyce MOPR ul. Długosza 18A, Poznań, el. 61 840 23 22

Filia Nowe Miasto MOPR os. Piastowskie 81, Poznań, tel. 61 872 36 11

Filia Piątkowo MOPR ul. Karpia 9, Poznań, tel. 61 824 02 01

Filia Stare Miasto MOPR ul. Kościuszki 103, Poznań, tel. 61 850 36 17

Filia Wilda MOPR ul. Opolska 58, Poznań, tel. 61 830 49 22

Komenda Miejska Policji ul. Szylinga 2, Poznań, tel. 61 841 56 11

Komisariat Policji Poznań Grunwald ul. Rycerska 2, Poznań, tel. 61 84 121 12

Komisariat Policji Poznań Jeżyce ul. Kochanowskiego 16, Poznań, tel. 61 841 22 12

Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto ul. Polanka 24, Poznań, tel. 61 841 23 12

Komisariat Policji Poznań Północ os. Jana III Sobieskiego 115, Poznań, tel. 61 841 46 11

Komisariat Policji Poznań Stare Miasto Al. Marcinkowskiego 31, Poznań, tel. 61 841 24 11

Komisariat Policji Poznań Wilda ul. Chłapowskiego 12, Poznań, tel. 61 841-25-12

Komisariat Policji Poznań Targi ul. Śniadeckich 27, Poznań, tel. 61 841 26 11

Punkt Interwencji Kryzysowej MCIK ul. Niedziałkowskiego 30, Poznań, tel. całodobowy 61 835 48 66

Sprawy związane z przemocą w rodzinie, można również zgłaszać bezpośrednio do powołanego w Poznaniu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje przewodniczący, sekretarz (MOPR w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, tel. 61 860 99 00) oraz liderzy sekcji (poszczególne filie MOPR w Poznaniu) lub pod adresem e-mail: mopr@mopr.poznan.pl .