Program Wsparcia Rodziny realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Poznaniu. Finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 

PWR oferuje bezpłatną pomoc mieszkańcom miasta Poznania, będącymi klientami MOPR. W ramach naszej działalności świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną skierowaną do różnych grup klientów, w zależności  od aktualnie przeżywanych problemów. Aktualnie PWR składa się z 3 projektów: 

1. Projekt ”Poradnictwo specjalistyczne i terapia” 

Oferuje on pomoc klientom, korzystającym z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w których była/znajduje się osoba lub osoby nadużywające alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz osoby zagrożone uzależnieniem. Uzależnienie, choć zazwyczaj dotyczy jednej osoby, w rzeczywistości może dotykać wszystkich członków rodziny, stopniowo pogłębiając ich cierpienie. Objęcie wsparciem całej rodziny pomaga jej w radzeniu sobie z przykrymi konsekwencjami choroby alkoholowej, a także znacząco zwiększa szanse na podjęcie terapii przez osobę uzależnioną. 

Oferta Programu Wsparcia Rodziny jest uzupełnieniem oferty proponowanej przez Poradnie Leczenia Uzależnień. 

2. Projekt „Akademia Lidera Klasowego”

Projekt profilaktyczny skierowany jest do uczniów klas V dwóch szkół podstawowych. Realizacja projektu zakłada podjęcie specjalistycznych działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, w tym zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, twórczych przy współudziale animatorów zajęć kreatywnych.

3. Projekt Dziecko Pod Parasolem Prawa 

To projekt nowatorski powstały w wyniku współpracy pracowników MOPR  z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, działający od 2008 roku. Zdążył on zaistnieć w świadomości mieszkańców miasta jako profesjonalna oraz skuteczna pomoc dla dziecka w sytuacji jego zagrożenia. 

Głównym założeniem projektu jest system dwuosobowych „przyjaznych patroli” w składzie pracownik MOPR i pracownik Sekcji Prewencji Policji, pracujących przez w 2 soboty  w miesiącu w godzinach popołudniowo-nocnych, a więc w dni i w czasie nasilenia domowych interwencji Policji. W przypadku stwierdzenia podczas interwencji podjętej przez patrol policji, że zagrożone zostało dobro dziecka (poprzez pozostawienie go bez odpowiedniej opieki bądź wystąpienie aktu przemocy), zostaje wezwany „przyjazny patrol”, który porusza się taksówką (wyklucza się zastosowanie oznakowanych pojazdów policyjnych ze względu na zapobieganie wtórnemu napiętnowaniu ofiary). 

Dlatego w razie pozbawienia dziecka opieki rodzicielskiej, do zadań patrolu należy rozpoznanie wszelkich możliwości zapewnienia dziecku opieki, z tym że priorytetowo traktuje się środowisko rodzinne (dziadkowie, dalsza rodzina – jeśli jest ono w stanie opiekę zapewnić). Przyjazne patrole udzielają dzieciom wsparcia psychologicznego. Jako funkcjonariusze nie mają uzbrojenia, a na swoim wyposażeniu mają za to pluszaki,. Dzieci otrzymują je w trakcie interwencji, co ułatwia nawiązanie z nimi rozmów.