Od stycznia 2014 r. asystenci rodziny realizujący dotychczas swe zadania w ramach Projektu „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki funkcjonują w ramach Programu Wsparcia Rodziny.

Przypomnijmy, że asystent rodziny to osoba posiadająca doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie lub osobami zagrożonymi szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym (bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, uzależnienie i współuzależnienie, trudności lokalowe, przemoc w rodzinie, itp.). Jego wszechstronne doświadczenie jest przydatne w realizowaniu powyższej usługi. Głównie pracuje jednak z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Asystent pomaga rodzinie, za jej zgodną, we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego, który wcześniej rozpoznał w środowisku potrzebę wsparcia rodziny. Próbuje dowiedzieć się o występujących w nim problemach oraz oczekiwaniach. Wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina.

Zespół asystentów rodziny:

Anna Jabkowska – Stare Miasto, dyżur – poniedziałek 8:00-9:00
Honorata Szymczak– Nowe Miasto, dyżur – środa 8:00-9:00
Barbara Mikołajczyk – Nowe Miasto, dyżur – czwartek 8:00-9:00
Justyna Walkowiak– Piątkowo, dyżur – wtorek 8:30-9:30
Izabela Nowak – Wilda, dyżur – środa 8:00-9:00
Hanna Sobieraj – Jeżyce, dyżur – wtorek 8:00-9:00
Beata Woźniak – Grunwald, dyżur – poniedziałek 8:00-9:00