Baner UE

W trosce o skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Poznania zawiązane zostało na terenie miasta partnerstwo lokalne, stanowiące podstawę współpracy na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Inicjatywa podjęcia działań zmierzających do stworzenia partnerstwa zrodziła się niezależnie w różnych środowiskach. Bezpośrednią przyczyną podjęcia tej inicjatywy było przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do realizacji finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.

Celem głównym pilotażu było uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW).

Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez realizację dwóch celów szczegółowych:

 1. zwiększenie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze gminy, poprzez stworzenie MLW jako partnera (konsultanta) dla samorządu terytorialnego w realizacji zadań reintegracji społeczno-zawodowej;
 2. wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze gminy poprzez promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii informacyjno-promocyjnej.

W ramach realizacji pilotażu w prace tzw. Zespołu Synergii Lokalnej zaangażowali się przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się na terenie Gminy świadczeniem lub wspieraniem realizacji usług związanych z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Urząd Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H.Ch. Kofoeda
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
 • Stowarzyszenie Etap
 • Stowarzyszenie Na Tak
 • Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
 • Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”
 • Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN
 • Ingeus Sp. z o.o.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Wspólną decyzją wszystkich podmiotów przystąpiono do opracowania Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy oraz Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej. Pakt na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy ma stanowić podstawę dla formalizacji partnerskiej współpracy poszczególnych instytucji i organizacji. Program rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej ma, w intencji partnerów, stać się bazą dla koordynacji działań w sferze merytorycznej i finansowej poszczególnych instytucji i organizacji przy zachowaniu autonomii (samodzielności) poszczególnych partnerów, co zapewni wyższą trafność kierowanego wsparcia, a także przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i wiarygodności na lokalnym rynku.