link graficzny: symbol przutulonych twarzy, link do strony origram wsparcia rodziny W ramach naszej działalności świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną skierowaną do różnych grup klientów, w zależności od aktualnie przeżywanych problemów
link graficzny: symbol znaku STOP, link do strony programu schematom stop Głównym celem projektu jest skoordynowany system współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń
link graficzny: strzałka wskazująca ku wzrostowi, link do strony programu lokalnej współpracy W trosce o skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Poznania zawiązane zostało na terenie miasta partnerstwo lokalne, stanowiące podstawę współpracy na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej.
link graficzny: symbol programu 15+, link do strony projektu kartne +15 Model będzie służyć ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (wychowankowie pieczy zastępczej).