link graficzny: symbol przutulonych twarzy, link do strony origram wsparcia rodziny

 

W ramach naszej działalności świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną skierowaną do różnych grup klientów, w zależności od aktualnie przeżywanych problemów

 

 


link graficzny: symbol znaku STOP, link do strony programu schematom stop

 

Głównym celem projektu jest skoordynowany system współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń

 

 


link graficzny: strzałka wskazująca ku wzrostowi, link do strony programu lokalnej współpracy

 

W trosce o skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Poznania zawiązane zostało na terenie miasta partnerstwo lokalne, stanowiące podstawę współpracy na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej.

 

 


link graficzny: symbol programu 15+, link do strony projektu kartne +15

 

Model będzie służyć ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym (wychowankowie pieczy zastępczej).

 

 


link graficzny: symbol programu

 

Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018