Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie ETAP, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany: „Feniks&rdquo

Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie ETAP, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany: „Feniks”

Dofinansowanie projektu z UE: 12 750 056,33 PLN


„Feniks” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne,
Działanie 7.1. Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Realizator projektu – Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, Stowarzyszenie ETAP, Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne, Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Termin realizacji projektu: 30.06.2017 – 29.06.2019

Wartość projektu: 15 000 066,28 zł,
w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 12 750 056,33 zł.

Celem projektu jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczanego przez 1 525 osób zamieszkujących w Poznaniu.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie szans na podjęcie stabilnego zatrudnienia przez 1 375 niepracujących osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • upowszechnienie aktywnej postawy wobec doświadczanych trudności życiowych przez 1 525 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • zwiększenie poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych 150 osób pracujących zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • wzrost aktywności społecznej osób zamieszkujących wybrane rejony Poznania.

Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

 • 1525 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie;
 • 395 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie;
 • 330 osób objętych szkoleniami  w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • 1220 osób, które uzyskają dokument potwierdzający zdobycie umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji;
 • 95 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności objętych wsparciem w projekcie;
 • 95 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w projekcie;
 • 357 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego objętych wsparciem w projekcie;
 • 436 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje;
 • 931 osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po ukończeniu projektu;
 • 273 osoby zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujące po ukończeniu projektu;

Grupa docelowa: 

Uczestnikiem projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące w Poznaniu  spełniające przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (1525 osób, 840 kobiet i 685 mężczyzn), w tym:

 • osoby bezrobotne (1154 osób, 579K i 575M);
 • osoby bierne zawodowo (221 osoby, 121K i 100M);
 • osoby pracujące (150 osób, 140K i 10M);
 • osoby z niepełnosprawnością (395osób, 215K i 180M), w tym: ze stopniem umiarkowanym (95 osób, 51K i 44M) oraz z niepełnosprawnością znaczną, intelektualną lub sprzężoną (95 osób, 51K i 44M);
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (357osób, 205K i 152M);
 • osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym (300 osób, 120K i 180M);
 • wychowankowie pieczy zastępczej (100 osób, 50K i 50M).

Obszary wsparcia:

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.

1)  Obszar 1 – Klub Integracji  Społecznej (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partnerzy odpowiedzialni:

2) Obszar 2 – Centrum Integracji  Społecznej (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partner odpowiedzialny:

3) Obszar 3 – Program wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partner odpowiedzialny:

4) Obszar 4 – Program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partner odpowiedzialny:

5) Obszar 5 – Program wsparcia dla osób pracujących (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partner odpowiedzialny:

6) Obszar 6 – Wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej – Centrum Edukacyjne Heweliusz (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partner odpowiedzialny:

7) Obszar 7 – Wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej – Centrum Aktywności Młodych (informacja dla zainteresowanych uczestnictwem):

Partner odpowiedzialny:

8)  Obszar 8 – Organizowanie Społeczności Lokalnych (informacja dla zainteresowanych):

Partner odpowiedzialny:

Jeżeli Pani/Pan jest zainteresowana/y uzyskaniem wsparcia w ramach projektu proszę zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie osobiście lub telefonicznie na odpowiednią Filię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zgodnie z Pani/Pana miejscem zamieszkania http://mopr.poznan.pl/kontakt/  lub z Działem Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR, Działem Opieki Zastępczej MOPR , Stowarzyszeniem Pogotowie Społeczne lub bezpośredni w biurze projektu przy ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu.

Dokumenty do pobrania: