Zarządzenie o zmianie standardów pracy socjalnej

treść zeskanowanego dokumentu

ZARZĄDZENIE NR MOPR-I.0015.11.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Standardów metodycznej pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Na podstawie art. 15. i art. 45. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362, ze zm./. uchwały Nr XCIX/113l/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu zmienionej Uchwałą Nr V/29A’I/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 201 lr. zmieniającą uchwałę Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zmienioną uchwałą Nr XLV1II/624/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz zgodnie z Polityką Systemu Zarządzania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu: Cel 1 – Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta poprzez realizowanie świadczeń określonych przepisami prawa w obszarze zabezpieczenia społecznego zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam "Standardy metodycznej pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. środowiskowej pomocy społecznej. Kierownikowi Działu Metodycznego. Kierownikom Filii. Kierownikom Specjalistycznych Zespołów Pracy Socjalnej. Kierownikom Zespołów Pracy Socjalnej.

§3

Traci moc Zarządzenie nr MOPR-I.OO 15.20.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 30.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia ..Standardów metodycznej pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem".
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.