• Okres realizacji: 1 kwietnia – 17 czerwca 2016 roku. 
 • Zajęcia grupowe (12 spotkań) piątki od 9.00 do 14.00
 • Adresaci programu: osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, realizujące prace społecznie użyteczne.
 • Cel programu: Kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zwiększenie motywacji do pracy oraz wzrost samooceny uczestników Programu.
 • Liczba uczestników: 10 osób
 • Rodzaje zajęć:
  • Zajęcia grupowe psychoedukacyjne –12 tygodni x 1 dzień x 6 godzin obejmujące grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia. 
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne-wsparcie fakultatywne
  • Tematy poruszane na zajęciach i konsultacjach: komunikacja, asertywność radzenie sobie ze stresem i emocjami, poczucie własnej wartości, zarządzanie czasem, efektywne planowanie, autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy.
  • Indywidualne konsultacje prawne – wsparcie fakultatywne.