Okres realizacji: 

 • 16 września – 16 grudnia 2016 roku

Zajęcia grupowe psychologiczne (około 13 spotkań) piątki od 9.00 do 14.00
Zajęcia grupowe prawne (dla chętnych) czwartki od 12.30 do 15.00

Adresaci programu:

osoby w wieku powyżej 40-ego roku życia, objęte wsparciem MOPR. Zapraszamy osoby, które bezpośrednio doświadczają trudności życiowych lub żyją w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel programu:

kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie przedwczesnemu wycofywaniu się z rynku pracy, wzrost samooceny uczestników Programu.

Liczba uczestników:

10 osób

Rodzaje zajęć: 

 • Zajęcia grupowe psychologiczne – 13 tygodni x 1 dzień x 6 godzin 
 • Zajęcia prawne (dla chętnych) – 13 tygodni x 1 dzień x 3 godziny 
 • Konsultacje indywidualne psychologiczne i prawne-wsparcie fakultatywne

Zagadnienia psychoedukacyjne:

 • Aktualny rynek pracy w Poznaniu
 • Aktywne poszukiwanie pracy:
  • rynek pracy, cv, rozmowa kwalifikacyjna, 
 • Radzenie sobie ze stresem i z emocjami, 
 • Efektywna komunikacja, 
 • Asertywność, autoprezentacja, 
 • Praca zespołowa (w tym współpraca w zespołach międzypokoleniowych),
 • Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich,
 • Racjonalne zarządzanie czasem i finansami,
 • Planowanie i wyznaczanie celów długo i krótkoterminowych, 
 • Budowanie poczucia własnej wartości,
 • Psychologia zdrowia (co sprzyja zdrowiu, co chorobie).

Zagadnienia prawne (dla chętnych):

 • Prawo dotyczące małżeństwa,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Prawa przysługujące konsumentom,
 • Upadłość konsumencka, 
 • Prawo lokalowe,
 • Prawo pracy i umowy „śmieciowe.

Jakie specyficzne obszary istotne dla osób po 40 roku życia zostaną poruszone?

 • promowanie aktywności społecznej i zawodowej
 • praca w zespołach (w tym współpraca międzypokoleniowa)
 • psychologia zdrowia
 • ukierunkowanie na tworzenie więzi społecznych.