1. Praca asystenta odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności.
  2. Zakłada podpisanie „Umowy o współpracy”.
  3. Usługa asystencka świadczona jest przez określony przez rodzinę czas.
  4. Spotkania z asystentem rodziny odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  w terminach ustalonych z rodziną.
  5. Usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź w miejscu wspólnie ustalonym, w zależności od potrzeb (urząd, szkoła, świetlica, placówka zdrowotna, itp.).
  6. Rodzina wspólnie z asystentem określa obszary wymagające zmiany, formułując cele do osiągnięcia oraz plan pracy.
  7. Na bieżąco dokonuje się oceny postępów w realizacji celów. Minimum raz na pół roku dokonuje się pisemnej oceny okresowej, do wiadomości pracownika socjalnego oraz, jeśli dziecko znajduje się w pieczy zastępczej, do wiadomości koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  8. Po zakończeniu realizacji usługi następuje ostateczna ocena współpracy. W formie pisemnej otrzymuje ją pracownik socjalny.