Funkcję asystenta rodziny wprowadziła w życie Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w której mowa, że asystent rodziny to osoba, która przez pewien okres wspiera rodzinę, aby mogła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, w szczególności te dotyczące opieki i wychowywania dzieci. 

Jak pisze dr hab. Izabela Krasiejko w „Metodyce działania asystenta rodziny” (Katowice, 2012) „Asystent rodziny realizuje pracę socjalno-wychowawczą z elementami terapii w środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego działaniem powinna być pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach dnia codziennego. Główną formą jego pracy winno być towarzyszenie (asystowanie). Asystowanie w odróżnieniu od dyrektywnego przydzielania zadań lub wyręczania polega na obecności, towarzyszeniu w czymś, uczestniczeniu, służeniu wsparciem.”