Informacja dot. dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  („500+”)

 • zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej do świadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 1 w/w ustawy, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje od 1 kwietnia 2016r. dodatek (dodatek wychowawczy) w wysokości 500,00 zł miesięcznie;
 • dodatek wychowawczy udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej składany od 1 kwietnia 2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu (ul. Cześnikowska 18) za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do dodatku wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. (po tym okresie dodatek wychowawczy przyznaje się nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku);
 • ustalenie i wypłata dodatku wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku;
 • w przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym;
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej będą kontaktować się z rodzinami zastępczymi w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego.
 • prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu (bez wniosku);
 • w przypadku gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

   

  • domu pomocy społecznej,
  • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
  • specjalnym ośrodku wychowawczym,
  • hospicjum stacjonarnym,
  • oddziale medycyny paliatywnej,
  • areszcie śledczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie karnym,
  • zakładzie poprawczym

dodatek wychowawczy nie przysługuje.