Pomożemy wyszukać

Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek ( druk gotowy)
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
 • oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność ( do wglądu)
 • dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok z uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami)
  3. Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej. (do pobrania format PDF 270 KB)

 

 1. Tryb odwoławczy
  BrakInne informacje

  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać osoby, które:

  1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
  2. zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
  3. w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,
  4. wezmą udział w turnusie , który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
  5. nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego ,
  6. posiadają średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:
   • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Na wyraźne zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej posiadającej I lub II grupę inwalidzka (odpowiednio znaczny lub umiarkowany stopień) przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu. Opiekunem może być osoba, która ukończyła 18 lat albo ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Funkcji opiekuna nie może pełnić osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki innych osób oraz osoba, która pełni funkcję członka kadry na danym turnusie.

  Wysokość dofinansowania wynosi:

   • 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
   • 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
   • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
   • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
   • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

  Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

   

Skip to content