Pomożemy wyszukać

Pomoc w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Pomoc w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek ( druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
 • oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (do wglądu)
 • dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami)
 3. Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej. (do pobrania format PDF 270 KB)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą otrzymać osoby, które:

 1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
 2. posiadają średni miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów , jeżeli udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu o którym mowa wyżej , wyznaczonego przez ministra do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Przejdź do treści