Pomożemy wyszukać

Likwidacja barier technicznych

Likwidacja barier technicznych

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek ( druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku
 • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
 • oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność ( do wglądu)
 • dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok z uwzględnieniem zapisów wynikających        z Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami)
  3. Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej. (do pobrania format PDF 270 KB)

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Inne informacje

  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych  mogą otrzymać osoby, które:

  1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
  2. ze względu na  schorzenia wynikające ze swojej niepełnosprawności wymagają wsparcia w likwidacji barier w komunikowaniu się,
  3. w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały dofinansowania na ten cel ze środków Funduszu.

  Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

  Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców  przed podpisaniem umowy.

Skip to content