Pomożemy wyszukać

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek (druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku
  • kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
  • oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (do wglądu)
  • dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym przez cały rok z uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz.1694 z późniejszymi zmianami)
  3. Zarządzenie nr MOPR-I.0015.4.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej. (do pobrania format PDF 270 KB)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych  mogą otrzymać osoby, które:

  1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
  2. mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo poosiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku w którym stale zamieszkują,

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez Wnioskodawców  przed podpisaniem umowy.

 

Przejdź do treści