Pomożemy wyszukać

D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej

D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej

MODUŁ I OBSZAR D – Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Wydział / Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek ( druk gotowy) wraz z załącznikami wskazanymi  we wniosku
  • kopia /skan aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
  • oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność ( do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są w okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 r. z uwzględnieniem zapisów wynikających z Zarządzenia nr MOPR-I.0015.46.2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” w 2019 r.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Adresatem  programu jest osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  2. jest aktywna zawodowo*,
  3. pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

*aktywność zawodowa – zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Dofinansowanie  lub refundacja ze środków PFRON wynosi 85% ceny brutto usługi, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy może dotyczyć kosztów poniesiony do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% kosztów tej opłaty.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. posiadający wymagalne zobowiązania** wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;

wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:

a)w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,

b)w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:

  • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,
  • wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,
  • wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON.

Przejdź do treści