Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obejmują następujące obszary :


01. Środowiskowa pomoc społeczna

01.1. udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych

01.1.1. – zasiłku stałego, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.1.2. – zasiłku okresowego, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.1.3. – świadczeń celowych i celowych specjalnych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, a także koszt pogrzebu, link do procedury na stronie BIP Poznań

01.2. udzielanie osobom uprawnionym pomocy w formie,

01.2.1. – opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
01.2.2. – opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne,

01.3. dożywianie dzieci w szkołach.

01.4. udzielanie pomocy w ekonomicznym usamodzielnieniu,

01.5. zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców , w tym osób bezdomnych, PLACÓWKI

01.5.1. – zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.5.2. – zapewnienie gorącego posiłku, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.5.3. – zapewnienie ubrania, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.5.4. – udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia losowego, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.5.5. – sprawienie pogrzebu,link do procedury na stronie BIP Poznań

01.6. świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

link do procedury na stronie BIP Poznań

01.7. pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych

01.7.1. – udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.7.2. – przyznanie pomocy w formie biletu kredytowanego

01.8. pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy

01.8.1. – prowadzenie programu diagnostyczno – terapeutycznego dla w/w rodzin
01.8.2. – utworzenie grup wsparcia z elementami psychoedukacji dla współuzależnionych członków rodzin,
01.8.3. – pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych,
01.8.4. – organizacja specjalistycznego wypoczynku letniego dla dzieci,

01.9. prace socjalną i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców Poznania.

01.9.1. – praca socjalna,
01.9.2. – poradnictwo, pomoc w załatwieniu trudnych spraw urzędowych, prowadzenie mediacji służących poprawie sytuacji klienta, rzecznictwo, zawieranie umów w sprawie realizowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

01.10. rozpoznawanie sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy uchodźcom,

link do procedury na stronie BIP Poznań

01.11. organizowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej i dziennych ośrodków wsparcia

01.11.1. – skierowanie do domu pomocy społecznej – link do skierowanie do domu pomocy społecznej, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.11.2. – skierowanie do dziennego domu pomocy – link do skierowanie do dziennego domu pomocy, link do procedury na stronie BIP Poznań
01.11.3. – skierowanie do środowiskowego domu samopomocy – link do skierowanie do środowiskowego domu samopomocy, link do procedury na stronie BIP Poznań

01.12. utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury socjalnej.

02. zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym w ich integracji ze społecznością lokalną.

02.1. – stwarzanie możliwości pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, link do procedury na stronie BIP Poznań
02.2. – ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez likwidacje barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
link do procedury na stronie BIP Poznań
link do procedury na stronie BIP Poznań
02.3. – stwarzanie możliwości uczestnictwa osobom niepełnosprawnym w warsztatach terapii zajęciowej,
02.4. – stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, link do procedury na stronie BIP Poznań
02.5. – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, link do procedury na stronie BIP Poznań
02.6. – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, link do procedury na stronie BIP Poznań
02.7. – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej), link do procedury na stronie BIP Poznań

03. pomoc skierowaną do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców

 INFORMATOR

03.1. – organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
03.2. – organizowanie opieki w rodzinach zastępczych , szkolenie rodziców zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, link do procedury na stronie BIP Poznań
03.3. – przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze, link do procedury na stronie BIP Poznań
03.4. – pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
03.5. – zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekunczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.