Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017


UCHWAŁA NR XLII/746/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXIX/677/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XCIX/1131/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu

UCHWAŁA NR XLVIII/624/V2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu

UCHWAŁA NR V/29/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 stycznia 2011r.zmieniająca uchwałę Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zmienioną uchwałą Nr XLVIII/624/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.


UCHWAŁA NR XLII/746/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Miasta Poznania:
1) Nr XCIX/1131/IV/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
2) Nr XLVIII/624/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
3) Nr V/29/VI/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
4) Nr XXXIX 677/VII/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
 


UCHWAŁA NR XXXIX/677/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, nadanym uchwałą Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zmienioną uchwałą Nr V/29/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 11 stycznia 2011 r. i uchwałą Nr XLVIII/624/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się:
"- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 – ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 – ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie";


2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

 1. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, zasiłków stałych, okresowych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 
 3. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 4. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 5. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
 6. ustalanie uprawnień i przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
 7. kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt i usługi realizowane w ośrodkach wsparcia;
 8. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 9. zapewnienie schronienia osobom wymagającym takiej pomocy;
 10. sprawienie pogrzebu;
 11. ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 12. ustalanie uprawnień i organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 13. organizowanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
 14. świadczenie pracy socjalnej;
 15. kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za ich  pobyt;
 16. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie pomocy dla uczniów w formie dożywiania;
 17. udział w realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 18. opiniowanie wniosków o utworzenie rodzinnych domów pomocy oraz kontrola jakości świadczonych tam usług opiekuńczych i bytowych;
 19. kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie  do rodzinnych domów  pomocy  i ustalanie odpłatności za ich pobyt;
 20. kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do środowiskowych  domów pomocy i ustalanie odpłatności za ich pobyt;
 21. prowadzenie mieszkań chronionych, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach oraz kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 22. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania osób skierowanych do domu pomocy społecznej;
 23. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie zabezpieczenia społecznego; 
 24. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego;
 25. prowadzenie szkolenia, doskonalenia i doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Ośrodka, jak również pracowników innych jednostek współpracujących w zakresie realizacji zadań;
 26. objęcie osób pełnoletnich, opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pomocą mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na usamodzielnienie, pieniężną na kontynuowanie nauki, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocą na zagospodarowanie – w formie rzeczowej;
 27. podejmowanie interwencji w rodzinach dotkniętych przemocą na podstawie procedury "Niebieskie karty";
 28. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 29. opracowanie indywidualnych programów integracji uchodźców;
 30. ustalanie uprawnień i przyznawanie świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przez uchodźców;
 31. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 32. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta, w tym współtworzenie i realizacja programów osłonowych;
 33. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób i rodzin oraz grup społecznych po zapewnieniu odpowiednich środków;
 34. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek;
 35. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.";

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Do zadań Ośrodka realizowanych na podstawie odrębnych ustaw należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, a także podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 5. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 6. dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;
 8. realizacja zadań w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd finansowana ze środków PFRON;
 9. dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika;
 10. organizowanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym;
 11. wnioskowanie do sądu opiekuńczego o przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody;
 12. wnioskowanie do sądu opiekuńczego o przyjęcie osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo do domu pomocy bez jej zgody;
 13. wnioskowanie oraz opiniowanie wniosków osób podlegających wykluczeniu społecznemu do Centrum Integracji Społecznej;
 14. kierowanie i kwalifikowanie osób podlegających wykluczeniu społecznemu do Centrum Integracji Społecznej;
 15. przyznawanie i udzielanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 16. opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, złożonych do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 17. zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 18. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;
 19. zabezpieczanie interesów Miasta w Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka" i  prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w Spółdzielni, w szczególności poprzez współpracę z przedstawicielami Miasta w organach statutowych Spółdzielni;
 20. zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy asystenta rodzinnego;
 21. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 22. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 23. realizowanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania;
 24. przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym, rodzinom pomocowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka, w tym dodatku wychowawczego;
 25. przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
 26. prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej";

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania 
(-) Grzegorz Ganowicz


UCHWAŁA NR XCIX/1131/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319) uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej Ośrodkiem, jest miejską jednostką organizacyjną. 2.Ośrodek działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Terenem działalności i siedzibą Ośrodka jest miasto Poznań.

§ 3

Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym; ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego; ustawy z dnia 18 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych; ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; uchwały Nr XIV/124/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z połączenia Ośrodków Pomocy Społecznej; postanowienia niniejszego statutu.

Cele i zakres działalności

§ 4

1.Celem działalności Ośrodka jest: 1) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać; 1)przeciwdziałanie patologii społecznej; 3) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

§ 5

1.Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

 1. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, zasiłków stałych, okresowych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie- zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 4. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 5. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 6. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
 7. ustalanie uprawnień i przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
 8. kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt i usługi realizowane w ośrodkach wsparcia;
 9. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 10. zapewnienie schronienia osobom wymagającym takiej pomocy;
 11. sprawienie pogrzebu;
 12. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 13. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 14. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 15. świadczenie pracy socjalnej – działalności skierowanej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;
 16. kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
 17. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie pomocy dla uczniów w formie dożywiania;
 18. udział w realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 19. opiniowanie wniosków o utworzenie rodzinnych domów pomocy oraz kontrola jakości świadczonych tam usług opiekuńczych i bytowych;
 20. kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w rodzinnych domach pomocy;
 21. kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy;
 22. prowadzenie, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;
 23. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania osób skierowanych w domu pomocy społecznej;
 24. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie zabezpieczenia społecznego;
 25. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego;
 26. prowadzenie szkolenia, doskonalenia i doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Ośrodka, jak również pracowników innych jednostek współpracujących w zakresie realizacji zadań;
 27. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizującego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 28. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osobom osiągającym pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizującego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 29. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłata wynagrodzeń z tytułu świadczonej opieki i wychowania albo gotowości przyjęcia dziecka przez zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą;
 30. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
 31. kierowanie osób do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalania opłat za pobyt osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 32. opiniowanie i kierowanie na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 33. opracowywanie indywidualnych programów integracji uchodźców;
 34. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przez uchodźców;
 35. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 36. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta, w tym współtworzenie i realizacja programów osłonowych;
 37. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin i grup społecznych po zapewnieniu odpowiednich środków.

2.Do zadań Ośrodka realizowanych na podstawie odrębnych ustaw należy w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 5. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 6. dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;
 8. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego;
 9. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
 10. opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby uprawnione do pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, oraz za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;
 11. ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługującym świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Poznania;
 12. opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;
 13. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 6

1.Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor powołany przez Prezydenta.
2.Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta, o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych zadań Ośrodka.
3.Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4.Regulamin organizacyjny Ośrodka określa Prezydent w drodze zarządzenia.

Gospodarka finansowa

§ 7

1.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy. 2.Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy oraz prowadzi własną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

§ 8

Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwalenia przez Radę Miasta Poznania.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu. Przewodniczący RMP (-) Grzegorz Ganowicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest miejską jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zgodnie z uchwałą Nr XIV/124/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z połączenia Ośrodków Pomocy Społecznej. Działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Celem działalności MOPR jest kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; przeciwdziałanie patologii społecznej oraz pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań. Wsparcie w formie świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, okresowego, celowego, oraz niepieniężnych, np. pracy socjalnej, biletu kredytowanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzyskało w 2005 r. 4,93 % mieszkańców Poznania.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (art. 20 ust. 2) wskazuje, że miejska jednostka budżetowa działać winna na podstawie statutu nadanego przez radę miasta. Przedmiotowy projekt stanowi realizację ww. obowiązku. W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (-) Jerzy Stępień


UCHWAŁA NR XLVIII/624/V2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2008 r., uchwala się , co następuje:

§ 1

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek prowadzi działalność na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawy z dnia 18 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; – ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych;
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • uchwały NR IV/124/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 maja 1999r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z połączenia Ośrodków Pomocy Społecznej;
 • postanowień niniejszego statutu.".

2.§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy:

 1. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, zasiłków stałych, okresowych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie- zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 3. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 4. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 5. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
 6. ustalanie uprawnień i przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
 7. kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt i usługi realizowane w ośrodkach wsparcia;
 8. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 9. zapewnienie schronienia osobom wymagającym takiej pomocy;
 10. sprawienie pogrzebu;
 11. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 12. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 13. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 14. świadczenie pracy socjalnej – działalności skierowanej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;
 15. kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
 16. ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie pomocy dla uczniów w formie dożywiania;
 17. udział w realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 18. opiniowanie wniosków o utworzenie rodzinnych domów pomocy oraz kontrola jakości świadczonych tam usług opiekuńczych i bytowych;
 19. kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w rodzinnych domach pomocy;
 20. kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy;
 21. prowadzenie mieszkań chronionych, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach oraz kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 22. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania osób skierowanych w domu pomocy społecznej;
 23. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie zabezpieczenia społecznego;
 24. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego;
 25. prowadzenie szkolenia, doskonalenia i doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Ośrodka, jak również pracowników innych jednostek współpracujących w zakresie realizacji zadań;
 26. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, osobom które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizującego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 27. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osobom osiągającym pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizującego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę, i młodzieżowy ośrodek wychowawczy;
 28. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłata wynagrodzeń z tytułu świadczonej opieki i wychowania albo gotowości przyjęcia dziecka przez zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą;
 29. prowadzenie postępowań w sprawach odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
 30. kierowanie osób do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalania opłat za pobyt osób w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 31. opiniowanie i kierowanie na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 32. opracowywanie indywidualnych programów integracji uchodźców;
 33. ustalanie uprawnień i przyznawanie[ świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przez uchodźców;
 34. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 35. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta, w tym współtworzenie i realizacja programów osłonowych;
 36. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin i grup społecznych po zapewnieniu odpowiednich środków,
 37. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek;
 38. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego".

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Ośrodka realizowanych na podstawie odrębnych ustaw należy w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 5. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 6. dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;
 8. organizowanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym;
 9. wnioskowanie do sądu opiekuńczego o przyjęcie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody;
 10. wnioskowanie do sądu opiekuńczego o przyjęcie osoby chorej psychicznie lub upośledzonej do domu pomocy bez jej zgody;
 11. wnioskowanie oraz opiniowanie wniosków osób podlegających wykluczeniu społecznemu do Centrum Integracji Społecznej;
 12. kierowanie i kwalifikowanie osób podlegających wykluczeniu społecznemu do Centrum Integracji Społecznej;
 13. przyznawanie i udzielanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 14. opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym, będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego złożonych do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 15. zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”.

4. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym zatwierdzanym przez Prezydenta.".

5. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Miasta Poznania, stosując powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.".

§ 2

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący RMP (-) Grzegorz Ganowicz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest miejską jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zgodnie z uchwałą Nr XIV/124/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z połączenia ośrodków pomocy społecznej. Działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zadania z zakresu pomocy wynikające z innych ustaw.

Od 1 maja 2004 r. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu powierzono do realizacji zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego – wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a od 1 stycznia 2007 r. zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

W związku z uchwaleniem w dniu 7 września 2007r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz.1378), której zapisy w art. 12 ust. 2 uniemożliwiały zastosowanie dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych oraz utworzeniem Uchwałą Nr XXXVII/375/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 r. jednostki organizacyjnej – Poznańskiego Centrum Świadczeń, powołanej do realizacji w/w zadań spoczywających na Mieście Poznaniu, zachodziła konieczność podjęcia uchwały zmieniającej postanowienia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu odnoszące się między innymi do katalogu realizowanych zadań.

W związku z powyższym Uchwałą Nr XLIII/527/V/2008 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu zostały wprowadzone zmiany w statucie Ośrodka. W § 4 wyżej powołanej uchwały zapisano, iż podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu. W związku z tak sformułowanym postanowieniem odnoszącym się do trybu wejścia w życie uchwały Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 przedmiotowej uchwały- ze względu na istotne naruszenie prawa. Dokonując oceny zgodności z prawem Uchwały Nr XLIII/527/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu organ nadzoru rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 listopada 2008 r. orzekł nieważność § 4, stwierdzając, iż w/w uchwała nie jest aktem prawa miejscowego i jako taka nie podlega publikacji na zasadach określonych w § 4. Tym samym, wobec braku zapisów w uchwale odnoszących się do trybu wejścia w życie, w/w uchwała nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Zatem zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej uchwały, w ten sposób, iż treść aktualnego § 4 winna zawierać zapis mówiący o wejściu w życie uchwały z dniem jej podjęcia.

Jednocześnie wobec faktu, iż w postanowieniach Uchwały Nr XLIII/527/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu nie uwzględniono zadań faktycznie realizowanych przez Ośrodek, a wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz sporządzania bilansu potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek, niezbędna jest zmiana postanowień przedmiotowej uchwały i wpisanie w/w zadań w katalog zadań realizowanych przez Ośrodek.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (-) Jerzy Stępień


UCHWAŁA NR V/29/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zmienioną uchwałą Nr XLVIII/624/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"Ośrodek prowadzi działalność na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 • Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • uchwały Nr XIV/124/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z połączenia Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • postanowień niniejszego Statutu;"

2) § 5 ust. 1 pkt 38 otrzymuje brzmienie:
"38) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;"

3) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Zadania dyrektora, o których mowa w ust. 1, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności wykonuje zastępca dyrektora."

4) dotychczasowy ust. 4 § 6 oznacza się jako ust. 5; 5) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo-księgową Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.".

§ 2

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz