L.P. ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU stan na 30.05.2018
DOCHODY
WYDATKI
1 ZADANIA WLASNE GMINY
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1.300,00
1.019.929,00
85202 DOMY POMOCY SPOLECZNEJ 751.500,00
21.366.188,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA 116.000,00 0,00
85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 1.800,00
417.346,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 5.000,00
875.984,00
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 89.050,00 14.979.764,00
85216 ZASIŁKI STALE 91.000,00
5.285.059,00
85219 UTRZYMANIE OŚRODKA 88.600,00
28.662.699,00
85219 WYNAGRODZENIE KURATORA 0,00
42.700,00
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE
3.207.000,00
21.000,00
85228 PROJEKT "USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA" 0,00 550.533,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 14.500,00
8.371.152,00
85295 PRACE SPOŁECZNIE UZYTECZNE 0,00
15.539,00
85295 INTERWENCYJNY TRANSPORT KLIENTÓW 0,00
23.200,00
85295 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0,00
35.039,00
85295 PROJEKT "FENIKS" 0,00 1.969.956,00
85504 WSPIERANIE RODZINY 0,00
1.004.656,00
85504 PROJEKT "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNAŃ" 0,00 1.163.814,00
  RAZEM 4.365.250,00
85.804.558,00
2 ZADANIA WŁASNE POWIATU
85220 MIESZKANIA CHRONIONE 12.500,00
215.161,00
85295 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 0,00
16.276,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 39.670,00
9.807.135,00
85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 17.100,00
588.100,00
85508 PROJEKT "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNAŃ" 0,00 1.012.264,00
  RAZEM 69.270,00
11.639.386,00
3 ZADANIA ZLECONE GMINY
85195 BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 0,00 411.527,00
85219 SPRAWOWANIE OPIEKI 0,00 31.360,00
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – PROGRAM RODZINA 500plus 0,00 64.259,00
  RAZEM 0,00
507.146,00
4 ZADANIA ZLECONE POWIATU
85508 DODATKI WYCHOWAWCZE – PROGRAM RODZINA 500plus 0,00 2.542.744,00
85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 500plus 0,00 1.209,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE dzieci cudzoziemców 0,00 69.112,00
  RAZEM 0,00
2.613.065,00
 OGÓŁEM 4.434.520,00
100.564.155,00
 
 
aktualizacja 07.06.2018