ZADANIA WŁASNE GMINY

L.P. ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU stan na 30.06.2019
DOCHODY
WYDATKI
1 ZADANIA WLASNE GMINY
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 1.950,00 1.105.484,00
85202 DOMY POMOCY SPOLECZNEJ 861.540,00
21.912.519,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA 145.000,00 0,00
85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 2.000,00
437.690,00
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 10.000,00
939.636,00
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 122.650,00 14.943.858,00
85216 ZASIŁKI STALE 121.000,00
6.112.581,00
85219 UTRZYMANIE OŚRODKA 84.600,00
30.372.148,00
85219 WYNAGRODZENIE KURATORA 0,00
59.400,00
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE
3.212.000,00
16.000,00
85228 PROJEKT "USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA" 0,00 101.083,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 14.500,00
10.261.869,81
85295 PRACE SPOŁECZNIE UZYTECZNE 0,00
10.109,00
85295 INTERWENCYJNY TRANSPORT KLIENTÓW 0,00
23.200,00
85295 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0,00
156.999,00
85295 PROJEKT "Moja Sprawa" 0,00 0,00
85295 PROJEKT "FENIKS" 0,00 1.366.903,00
85504 WSPIERANIE RODZINY 400,00
768.369,00
85295 PROJEKT "FENIKS BIS" 0,00 1.051.707,00
85504 PROJEKT "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNAŃ" 0,00 1.854.916,00
  RAZEM 4.575.640,00
91.607.899,81

ZADANIA WŁASNE POWIATU

L.P. ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU stan na 30.06.2019
DOCHODY
WYDATKI
2 ZADANIA WŁASNE POWIATU
85220 MIESZKANIA CHRONIONE 19.200,00
292.450,00
85295 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 0,00
0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 48.450,00
10.644.376,00
85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 20.800,00
704.332,00
85508 PROJEKT "POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNAŃ" 0,00 698.475,00
  RAZEM 88.450,00
12.339.633,00

ZADANIA ZLECONE GMINY

L.P. ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU stan na 30.06.2019
DOCHODY
WYDATKI
3 ZADANIA ZLECONE GMINY
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 0,00 31.320,00
85195 BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 0,00 219.062,00
85219 SPRAWOWANIE OPIEKI 0,00 54.225,00
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – PROGRAM RODZINA 500plus 0,00 65.945,00
  RAZEM 0,00
370.552,00

ZADANIA ZLECONE POWIATU

L.P. ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU stan na 30.06.2019
DOCHODY
WYDATKI
4 ZADANIA ZLECONE POWIATU
85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE 0,00 0,00
85231 UCHODŹCY 0,00 4.536,00
85504 DOATKI 300plus – PROGRAM DOBRY START 0,00 0,00
85508 DODATKI WYCHOWAWCZE – PROGRAM RODZINA 500plus 0,00 2.390.401,00
85510 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 500plus 0,00 1.323,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE dzieci cudzoziemców 0,00 52.784,00
  RAZEM 0,00
2.449.044,00

PODSUMOWANIE

L.P. ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU stan na 30.06.2019
DOCHODY
WYDATKI
1 ZADANIA WLASNE GMINY
  RAZEM 4.575.640,00
91.607.899,81
2 ZADANIA WŁASNE POWIATU
  RAZEM 88.450,00
12.339.633,00
3 ZADANIA ZLECONE GMINY
  RAZEM 0,00
370.552,00
4 ZADANIA ZLECONE POWIATU
  RAZEM 0,00
2.449.044,00
 OGÓŁEM 4.664.090,00
106.767.128,81
 
 
aktualizacja 28.06.2019