Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako podmiot realizujący zadania publiczne obowiązany jest do udostępniania informacji publicznej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Informacja publiczna udostępniana jest:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: Strona BIP Miejskiego Ośrodka Rodzinie
  • Na witrynie internetowej www.mopr.poznan.pl,
  • W drodze wywieszenia lub wyłożenia w ogólnodostępnym miejscu.

 
Informacja nieudostępniona w ww. miejscach jest udostępniania na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować:

  • na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań

  • drogą mailową na adres mopr@mopr.poznan.pl.

 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać dane niezbędne do udzielenia w sprawie odpowiedzi i przede wszystkim określać:

  • adresata wniosku,
  • treść żądania,
  • sposób i formę udzielenia odpowiedzi,
  • dane kontaktowe wnioskodawcy, na które zostanie przesłana odpowiedź,
  • dane osobowe wnioskodawcy (dane niezbędne w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania w sprawie, zgodnie z wymogami art. 107 kpa).