PRAWO DO UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

TYPY DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W zależności od stanu zdrowia, rodzaju niepełnosprawności oraz wieku osobie przysługuje prawo do zamieszkania w określonym typie domu przeznaczonym dla:

 1. osób w podeszłym wieku,
 2. osób przewlekle somatycznie chorych,
 3. osób przewlekle psychicznie chorych,
 4. osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

PODSTAWA SKIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS złożonego w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się,
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – przez rodzinę i gminę. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i dochodowej i jest podstawą do udzielenia świadczenia z pomocy społecznej w postaci umieszczenia i pobytu w DPS.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m.in.:

 1. decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
 2. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi – zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
 3. jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. w przypadku kierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.

OPŁATY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 1. osoba – mieszkaniec DPS-u,
 2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u,

OPŁATĘ ZA POBYT W DPS WNOSZĄ:

 1. mieszkaniec DPS, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka jednak nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:

   

   

   

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 2. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Termin i zasady załatwiania spraw o skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

UDZIELANIE INFORMACJI I PROCEDURA

Aby osoba starająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej mogła w nim zamieszkać konieczne jest wydanie 3 decyzji administracyjnych.

 1. DECYZJA O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 2. DECYZJA USTALAJĄCA ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powyższe decyzje wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o skierowanie do DPS. Mieszkańcy Poznania powinni uczynić to w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej. Wywiad ten przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad przeprowadza się nie później niż 2 dni od daty powzięcia informacji o takiej konieczności. Pracownik socjalny kompletuje odpowiednie dokumenty i po rozpoznaniu sytuacji wydawana jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu i ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS. Pełna dokumentacja przekazywana jest do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cześnikowska 18. W następstwie tych działań i po uzyskaniu wolnego miejsca we wskazanym DPS na terenie Poznania wydawana jest 3 z koniecznych decyzji tj.

3. DECYZJA O UMIESZCZENIU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W przypadku gdy osobę kieruje się do DPS poza Poznaniem decyzję o umieszczeniu wydaje starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dany DPS.