Ankieta zadowolenia klienta

Szanowni Państwo! W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa


Cel ankiety: Ocena pracy wydziału / miejskiej jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu1. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”)ogólny poziom zadowolenia z usług świadczonych w wydziale / miejskiej jednostce organizacyjnej lub we wskazanej komórce organizacyjnej***?

2. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”)następujące aspekty pracy wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej:


3. Jakie są Państwa oczekiwania i/lub uwagi w odniesieniu do pracy wydziału/ jednostki organizacyjnej?

4. Prosimy ocenić w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony”)przestrzeganie przez pracowników wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej następujących zasad etycznych:


5. Jakie zdaniem Państwa zasady postępowania pracowników wydziału / miejskiej jednostki organizacyjnej / komórki organizacyjnej podczas wypełniania przez nich obowiązków służbowych wymagają doskonalenia / poprawy?


* klient zewnętrzny – osoba fizyczna lub prawna wnioskująca w sprawach indywidualnych lub która ma przymioty strony w postępowaniu administracyjnym
** klient wewnętrzny – pracownik wydziału Urzędu Miasta Poznania lub miejskiej jednostki organizacyjnej
*** komórka organizacyjna – np. oddział, dział, filia lub in.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Submitting...